Aktivnosti saveza

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11, 6/11, 3/20), člana 13. Odluke o izvršenju budžeta općine Konjic za 2021. godinu (Sl. glasnik općine Konjic broj 5/21) i Pravilnika o utrošku sredstava u Budžeta općine Konjic za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, otkupu viška proizvoda, općinski Načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

I VRSTE SREDSTAVA

Ovim Javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaji za slijedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:

A.Podsticaji za Animalnu proizvodnju:

a)Dijagnostika goveda

b)Preventiva u ovčarstvu i kozarstvu

c)Preventiva u pčelarstvu

B.Podsticaji za Biljnu proizvodnju:

a)Program preventivnih mjera u biljnoj proizvodnji

b)Program sufinasiranja nabavke sjemena i sadnog materijala

C.Investiranje u poljoprivredna gazdinstva:

a)Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj poljoprivredne proizvodnje

b)Nabavka sistema za navodnjavanje „Kap po kap“

c)Oprema i materijal za rekonstrukciju objekata u poljoprivredi

D.Ostale vrste novčanih podsticaja:

a)Organska proizvodnja

b)Podrška registrovanim obrtnicima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa

 

II   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju sva porodična poljoprivredna gazdinstva i fizička lica – obrtnici i pravna lica sa područja Općine Konjic, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK), koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, članovi jednog od Udruženja članica Saveza, te koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove.

III OSNOVNI KRITERIJI

Podnosioci zahtjeva treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

  1. Zahtjev mora biti popunjen u cjelosti, u slučaju podnošenja zahtjeva sa nepotpunim informacijama, isti neće biti uzet u razmatranje prilikom odabira korisnika,
  2. Poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u Općini i mora biti izvršeno ažuriranje podataka do 31.03.2021. godinu,
  3. Podnosilac zahtjeva mora imati :

-          najmanje 0,2 ha zasijanog povrća ili ljekobilja;

-          najmanje od 0,2 ha pod nasadom jagodičastog voća, najmanje 0,5 ha ostalog voća (šljiva, jabuka, kruška), te da su provedene predviđene agrotehničke mjere (pravilna obrada zemljišta, obezbijeđena voda – sistem “Kap po kap”, pravilna primjena organskih i mineralnih đubriva kao i ostale mjere koje doprinose boljoj plodnosti zemljišta - (utvrđuje komisija),

-          najmanje 50 ovaca ili 25 koza, odnosno 2 krave, 2 junice ili 2 junadi za tov,

-          najmanje 20 proizvodnih pčelinjih društava,

  1. Podnosilac zahtjeva mora biti član nekog od Udruženja članica Saveza
  2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta,
  3. Da je podnosilac zahtjeva saglasan da dobivenu mehanizaciju i opremu zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana potpisivanja ugovora,
  4. Otvoren tekući račun

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2. Lista stoke i/ili korištenja,

3.Ovjerena izjava da će korisnik zadržati u vlasništvu, najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora, opremu koja mu se dodjeli (mehanizaciju i opremu),

4. Dokaz o kupljenom repromaterijalu (fiskalni račun i faktura, deklaracija)

5. Za obrtnike – kopija rješenja o registraciji,

6. Dokaz o izmirenim doprinosima

7. Završni račun za prethodnu godinu

8.Potvrda o članstvu u nekom od Udruženja članica Saveza

9. Potvrda o otvorenom tekućem računu

 

V POSEBNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA PO AKTIVNOSTIMA

1.Podsticaji za Animalnu proizvodnju

a)Dijagnostika goveda

b)Preventiva u ovčarstvu i kozarstvu

c)Preventiva u pčelarstvu

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti animalne proizvodnje (max. do 50% sufinasiranje) imaju Udruženja iz oblasti animalne proizvodnje koji apliciraju za svoje članove.

Kriteriji koje svi članovi Udruženja moraju ispunjavati je da:

-  Drži stoku- pčelinjak na području Općine Konjic;

-  Kandidat koji želi ostvariti pravo na direktne novčane podsticaje dužan je držati stoku, pčelinjak pod stalnim veterinarskim nadzorom;

- Da posjeduje životinje obilježene propisanim ušnim markicama u skladu s propisima iz oblasti veterinarastva, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 13/10, 79/10 i 25/11)

-      Stoka/pčele evidentirane u RPG i RK

2.Podsticaj za biljnu proizvodnju

a)Sufinansiranje nabavke prehrane i zaštite

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti biljne proizvodnje (max. do 50% sufinasiranje) može ostvariti kandidat koji uz zahtjev priloži :

-                 Da ima zasnovanu proizvodnju na području Općine Konjic

-                 Dokaz (faktura i fiskalni račun) o kupljenom repromaterijalu

         (zaštitna sredstva, đubriva, preventivna sredstva) u vremenskom periodu od 01.01.2021 do 01.06.2021. godine

-                Da je član nekog od Udruženja članica Saveza

-                Posjedi evidentirani u RPG i RK (Lista korištenja)

  1. Program sufinansiranja nabavke sjemena i sadnog materijala

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti biljne proizvodnje (max. do 30% sufinasiranje) može ostvariti kandidat koji uz zahtjev prilože :

-                 Da ima zasnovanu proizvodnju na području Općine Konjic

-                 Dokaz (faktura i fiskalni račun) o kupljenom sjemenu i sadnom      materijalu (deklaraciju o zdravstveno ispravnom sadnom materijalu) u vremenskom periodu od 01.10.2020. godine do 01.06.2021. godine srazmjerno površini koja je prijavjena u RPG

-                Da je član nekog od Udruženja članica Saveza

-                Posjedi evidentirani u RPG i RK (Lista korištenja)

3. Investiranje u poljoprivredna gazdinstva

a)Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj poljoprivredne proizvodnje

b)Nabavka sistema za navodnjavanje „Kap po kap“

Oprema i materijal za rekonstrukciju objekata u poljoprivredi

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti investiranja u poljoprivredna gazdinstva (max. do 50% sufinasiranje) može ostvariti poljoprivredni proizvođač koji uz zahtjev priloži :

-                 Dokaz o kupljenoj novoj mehanizaciji, priključnim sredstvima i        

                       opremi u biljnoj i animalnoj proizvodnji (faktura i fiskalni račun) u           vremenskom periodu od 01.01.2021 do 01.06.2021. godine

             -         Dokaz o kupljenom sistemu za navodnjavanje „Kap po kap“ (faktura i

   fiskalni račun) u vremenskom periodu od 01.01.2021 do 01.06.2021. godine

-                 Dokaz o kupovini materijala za rekonstrukciju objekata u poljoprivredi

(faktura i fiskalni račun) u vremenskom periodu od 01.01.2021. godine do 01.06.2021. godine

-                Ovjerenu izjavu da će dobivenu mehanizaciju i opremu zadržati svom                                                                                

         vlasništvu najmanje 3 godine od dana potpisivanja ugovora

-                 Da je član nekog od Udruženja članica Saveza

-                 Listu korištenja/stoke iz RPG i RK

Napomena: Klijent ima pravo podnjeti novi zahtjev za ostvarivanje prava na novčani podsticaj za nabavku iste mehanizacije, priključaka i opreme nakon isteka roka od tri godine od dana ranije ostvarenog novčanog podsticaja,

4. Ostale vrste novčanih podsticaja

a)Organska proizvodnja

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti organske proizvodnje (max. do 50% sufinasiranje) ostvaruju korisnici koji uz zahtjev prilože :

-                Dokaz o certifikaciji organske proizvodnje

-                Da je član nekog od Udruženja članica Saveza

-                Listu korištenja/stoke iz RPG i RK

b)Podrška registrovanim obrtnicima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti podrška registrovanim obrtnicima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa, ostvaruju klijenti koji uz zahtjev prilože:

-          Dokaz o izmirenim uplaćenim porezima i doprinosima za predhodnu godinu

-          Kopija rješenja o registraciji obrta

-          Potvrdu o broju žiro računa

-          Dostave Završni račun za prethodnu godinu.

Ukoliko se planirana sredstva po svim vrstama novčanih podsticaja iz objektivnih razloga u cijelosti ili djelimično ne iskoriste, ista se mogu preusmjeriti sa jedne pozicije na drugu, na prijedlog nadležne službe, uz saglasnost Općinskognačelnika

Ukoliko se prekorače planirana sredstva za pozicije A, B, C, i D iznosi se procentualno smanjuju.

VI

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SREDSTVA

-             Ukoliko kandidat podnese više zahtjeva za novčane podsticaje po raznim osnovama maksimalni iznos sufinsiranja koji može ostvariti za sve podnesene zahtjeve iznosi 2.000,00 KM, osim za stavku C „Investiranje u poljoprivredna gazdinstva“ i to tačka 1. „Nabavka nove mehanizacije i opreme „ gdje maksimalni iznos sufisiranja može ostvariti 5.000,00 KM.

-           Kandidat može podnjeti zahtjev na više stavki unutar Javnog poziva, osim za stavku „Nabavka nove mehanizacije i opreme“ za koju postoji mogućnost apliciranja samo na tu stavku.

-          Novčana sredstva će se dijeliti sukcesivno dio po dio, po tačkama i po prioritetima i kapacitetu.

-          Sredstva se dodjeljuju jednokratno, po Javnom pozivu i samo po jednom osnovu godišnje.

-          Prijedlog prioriteta i raspodjele određuje komisija za dodjelu sredstava formirana od strane načelnika. Komisija broji 3 (tri) člana.

-          Zahtjevi za dodjelu sredstava, a po javnom pozivu, podnose se Općinskoj Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti i biće dostupni na web – stranici Općine Konjic.

-          Komisija je dužna uraditi zapisnik, i na licu mjesta utvrditi činjenično stanje.

-          Finansiranje mjera – aktivnosti će se vršiti općinske nadležne Službe

-          Konačna lista kandidata kojima su dodjeljenja sredstva biće objavjena na web stranici i oglasnoj ploči Općine Konjic.

-          Sredstva će se dijeliti do iznosa predviđenog u budžetu za tekuću godinu.

-          Ukoliko po podnesenim zahtjevima prelazi iznos predviđen Budžetom za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, vršit će se raspodjela sredstava i to umanjivanjem procentualno po aplikacijama, a na osnovu liste korištenja i liste stoke iz RPG i RK.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Općine Konjic i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Konjic sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji – stavka A, B C, D, E, F i G“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Konjic (RTV Konjic), web stranici Općine Konjic www.konjic.ba , te na oglasnoj ploči Općine Konjic.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti Općine Konjic, ili na broj telefona 036/712-236 svakim radnim danom od 08:00-16:00, kao i u prostorijama, na web stranici i Oglasnoj ploči Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic ili na broj 036/735-041.

Javni poziv ostaje otvoren 13 dana od dana objavljivanja (do 01.06.2021. godine) do 15:30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg