Aktivnosti saveza

PRAVILNIK O UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI... za 2021.

POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaja proizvodnji u skladu s Programom utroška novčanih sredstva utvrđenih Budžetom Općine Konjic koji se odnosi za tekuću godinu.

 

POGLAVLJE II – POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODSTICAJE

Član 2.

-          Općinski Načelnik, na prijedlog nadležne službe za poslove poljoprivrede, objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje.

-          Klijent može ostvariti pravo na sufinansiranje do maksimalnog iznosa 2.000,00 KM, (osim klijenata koji apliciraju na stavku C) – Investiranje u poljoprivredna gazdinstva, Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme, gdje je maksimalni iznos po korisniku 5.000,00 KM, i isti ne mogu aplicirati na druge stavke),

-          Novčana sredstva će se dijeliti sukcesivno dio po dio, po tačkama i po prioritetima i kapacitetu,

-          Grant sredstva se dodjeljuju jednokratno,

-          Prijedlog prioriteta i raspodjele određuje komisija za dodjelu sredstava formirana od strane Načelnika. Komisija broji 3 (tri) člana.

-          Zahtjevi za dodjelu sredstava, a po Javnom pozivu, podnose se Općinskoj Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti i biće dostupni na web – stranici Općine Konjic. Uz zahtjev se obavezno prilaže sva potrebna dokumentacija.

-          Komisija je dužna na licu mjesta utvrditi činjenično stanje, te zapisnički konstatovati.

-          Finansiranje mjera – aktivnosti će se vršiti putem nadležne općinske Službe

-          Utvrđena lista – prijedlog kandidata za dodjelu finansijskih sredstava se dostavlja Općinskom Načelniku.

-          Konačna lista kandidata kojima su dodjeljenja sredstva biće obljavljena na web – stranici i oglasnoj ploči Općine Konjic.

-          Kandidati koji su ostvarili pravo na direktni novčani podsticaj potpisuju Ugovor s Načenikom Općine Konjic.

-          Ukoliko sredstva ne budu namjenski iskorištena, korisnik je dužan izvršiti povrat uplaćenih, a ne opravdanih sredstava.

-          Sredstva će se dijeliti do iznosa predviđenog u budžetu za tekuću godinu.

-          Ukoliko sredstva prelaze iznos predviđen Budžetom za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, vršit će se raspodjela sredstava i to umanjivanjem procentualno po aplikacijama, a na osnovu liste korištenja i liste stoke iz RPG i RK.

POGAVLJE III – MODEL PODSTICAJA PROIZVODNJI

Član 3.

(Oblasti)

Model podsticaja proizvodnji obuhvata više oblasti poljoprivredne proizvodnje i drugih namjena i to:

A)Animalna proizvodnja

B)Biljna proizvodnja

C)Investiranje u poljoprivredna gazdinstva

D)Ostale vrste novčanih podsticaja

E)Otkup viška poljoprivrednih proizvoda

F)Sufinansiranje projekata iz obasti poljoprivrede

G)Interventna sredstva

Član4.

( Opći kriterij)

Pravo na podršku ima pravno lice, obrtnik i fizičko lice (u daljnjemtekstu: klijent), koji mora ispuniti sljedeće opće uslove:

-          Sva porodična poljoprivredna gazdinstva, fizička lica – obrtnici, pravna lica sa područja Općine Konjic, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK), koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, članovi jednog od Udruženja članica Saveza

-          Koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove, odnosno da priloži dokaze o bavljenju jednom od dole navedenih proizvodnji:

-          Da su na površini najmanje 0,2 ha zasijali povrće ili ljekobilje;

-          Da su vlasnici ili članovi domaćinstva vlasnika voćnjaka s nasadom najmanje od 0,2 ha jagodičastog voća, te vlasnici voćnjaka s nasadom najmanje 0,5 ha ostalog voća (šljiva, jabuka, kruška), te da su provedene predviđene agrotehničke mjere (pravilna obrada zemljišta, obezbijeđena voda – sistem “Kap po kap”, pravilna primjena organskih i mineralnih đubriva kao i ostale mjere koje doprinose boljoj plodnosti zemljišta - (utvrđuje komisija),

-          Da u vlasništvu ima najmanje 50 ovaca ili 25 koza, odnosno 2 krave, 2 junice ili 2 junadi za tov,

-          Da su vlasnici pčelinjaka sa najmanje 20 proizvodnih pčelinjih društava.

-          Otvoren tekući račun

Član 5.

(Posebni uslovi A –Animalnaproizvodnja)

Pravo na novčani podsticaj iz oblasti animalne proizvodnje imaju Udruženja iz oblasti animalne proizvodnje koji apliciraju za svoje članove.

Posebni kriteriji koje svi članovi Udruženja moraju ispunjavati je da:

-      Drži stoku na području Općine Konjic;

-      Klijent koji želi ostvariti pravo na novčane podsticaje dužan je držati stoku (pčelinjak) pod stalnim veterinarskim nadzorom;

-      Da posjeduje životinje obilježene propisanim ušnim markicama u skladu s propisima iz oblasti veterinarastva, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u BiH („Službeni glasnik BiH , broj 13/10, 79/10 i 25/11)

-      Posjedi i stoka evidentirani u RPG i RK

                  

Član 6.

(Posebni uslovi B –Biljna proizvodnja)          

  • Pravo na novčani podsticaj iz oblasti biljne proizvodnje - sufinansiranje nabavke prehrane i zaštite može ostvariti klijent koji uz zahtjev priloži:

-               Dokaz (faktura i fiskalni račun) o kupljenom repromaterijalu (zaštitna sredstva,     đubriva, preventivna sredstva) u vremenskom periodu od 01.01.2021. godine do 01.06.2021. godine

-               Potvrdu o članstvu nekog od Udruženja članica Saveza

-               Listu korištenja iz RPG i RK

  • Pravo na novčani podsticaj iz oblasti biljne proizvodnje – sufinasiranje sjemena i sadnog materijala može ostvariti klijent koji uz zahtjev priloži:

-               Dokaz (faktura i fiskalni račun) o kupljenom sjemenu i sadnom materijalu vremenskom periodu od 01.10.2020. godine do 01.06.2021. godine, te u skladu s prijavljenom površinom u RPG

-               Deklaracija o zdravstveno ispravnom sadnom materijalu

-               Potvrdu o članstvu nekog od Udruženja članica Saveza

-               Listu korištenja iz RPG i RK

Član 7.

( Posebni uslovi C - Investiranje u poljoprivredna gazdinstva)

Pravo na novčani podsticaj iz oblasti investiranja u poljoprivredna gazdinstva može ostvariti klijent koji uz zahtjev priloži :

-               Dokaz o kupljenoj novoj mehanizaciji, priključnim sredstvima i opremi u biljnoj i animalnoj proizvodnji (faktura i fiskalni račun) u vremenskom periodu od 01.01.2021. godine do 01.06.2021. godine

-               Dokaz o kupovini materijala za rekonstrukciju objekata u poljoprivredi od 01.01.2020. godine do 01.06.2021. godine faktura i fiskalni račun

-               Dokaz o kupovini sistema za navodnjavanje u vremenskom periodu od 01.01.2021. godine do 01.06.2021. godine faktura i fiskalni račun

-               Potvrdu o članstvu nekog od Udruženja

-               Listu korištenja/stoke iz RPG i RK

-               Ovjerena izjava da će klijent dobivenu mehanizaciju i opremu zadržati u svom vlasništvu 3 godine.

Član 8.

(Posebni uslovi D –Ostale vrste novčanih podsticaja)

  • Pravo na novčani podsticaj iz oblasti ostale vrste novčanih podsticaja – organska proizvodnja može ostvariti klijent koji uz zahtjev priloži:

-               Dokaz o certifikaciji organske proizvodnje  

-               Potvrdu o članstvu nekog od Udruženja članica Saveza

-               Listu korištenja/stoke iz RPG i RK

  • Pravo na novčani podsticaj iz oblasti ostale vrste novčanih podsticaja – Podrška registrovanim obrtima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa, može ostvariti klijent koji uz zahtjev priloži:

-               Dokaz o izmirenim uplaćenim doprinosima i porezima za predhodnu godinu

-               Kopiju riješenja o registraciji

-               Potvrdu o članstvu nekog od Udruženja članica Saveza

-               Završni račun za predhodnu godinu

Član 9.

(Posebni usovi E – Otkup viška poljoprivrednih proizvoda)

Pravo na novčani podsticaj iz oblasti otkupa viška poljoprivrednih proizvoda, potrebna dokumentacija i uslovi za ostvarivanje prava iz ove stavke, biti će navedeni u Javnom pozivu.

Član 10.

(Posebni uslovi F – Sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede)

Podsticaj za sufinansiranje projekata namjenjen je svim projektima iz oblasti poljoprivrede, a koja imaju za cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede OpćineKonjic.

Općinski načelnik na osnovu dospijelih zahtjeva donosi posebnu odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava s ove stavke

Član 11.

(Posebni uslovi G – Interventna sredstva)

Interventna sredstva koristitće se za nepredviđene troškove koji se pojave tokom Budžetske godine i koji nisu obuhvaćeni Programom i Pravilnikom. Načelnik Općine Konjic na osnovu pristiglih zahtjeva, raspoloživih sredstava donosi posebnu odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava sa ove stavke.

Član 12.

                                                            (Posebne odredbe)                                             

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja će biti navedena u Javnom pozivu.

Ukoliko se planirana sredstva po vrstama novčanih podsticaja iz objektivnih razloga u cijelosti ili djelimično ne iskoriste, ista se mogu preusmjeriti sa jedne pozicije na drugu, na prijedlog nadležne službe, uz saglasnost Općinskog načelnika.

Ukoliko se prekorače planirana sredstva iznosi se procentualno smanjuju.

POGLAVLJE IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

(Prijelazne i završne odredbe)

Korisnik novčanih sredstava je dužan da dobivenu mehanizaciju i opremu zadrži u svom vlasništvu tri godine, kao i da namjenski utroši dobivena sredstva.  

Ako se prilikom monitoringa uoči da korisnik sredstava nije utrošio sredstva namjenski, korisnik neće moći učestvovati na Javnom pozivu narednih pet godina.

Član 14.

Za realizaciju ovog Pravilnika zadužuje se Načelnik Općina Konjic i Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Konjic“ i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg