Aktivnosti saveza

Program kantonalnih podrški za 2021.

Na osnovu člana 16. stav (1) i člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK", broj: 3/07 i 5/09) ), člana 4. stav (3) i člana 5. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj prerađivačkoj proizvodnji („Službene novine HNK", broj: 2/13) i člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2021. godinu („Službene novine HNK", broj: 9/20), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na 144. sjednici, održanoj 31.3.2021. godine, donijela

PROGRAM UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNJI ZA 2021. GODINU

 

POGLEDAJTE PDF DOKUMENT PROGRAM KANTONALNIH PODRŠKI

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

I (Svrha Programa) Svrha Programa je oživjeti i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kroz različite vrste podrški, kako bi se poljoprivredna proizvodnja učinila što konkurentnijom na tržištu. Cilj donošenja ovog Programa je podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizam i ekologiju.

II

(Izvor i visina sredstava) Sredstva za realizaciju Programa osigurana su u Budžetu HNK za 2021. godinu na poziciji „Poticaji u poljoprivredi", organizaciona jedinica 37010006, ekonomski kod 614 400, u iznosu od 1.800.000,00 KM (slovima: milionosamstohiljada KM). Visina novčane podrške po pojedinim vrstama podrške naknadno će se utvrditi.

 

POGLAVLJE II. KORISNICI I NAČIN REALIZACIJE NOVČANIH PODRŠKI

III

(Korisnici) Novčana sredstva za podrške realizovat će se pravnim licima, obrtnicima i fizičkim licima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, prema općim i posebnim uslovima.

IV

(Opći uslovi) Pravo na podršku ima pravno lice, obrtnik i fizičko lice (u daljnjem tekstu: klijent), koji ispunjava sljedeće opće uslove:

a)ima sjedište, odnosno prebivalište na području HNK

b)osvaruje poljoprivrednu proizvodnju na području HNK,

c)upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), odnosno Registar klijenata (RK) u skladu s Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata („Službene novine F BiH", broj: 31/18), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o upisu u RPG/RK),

d)u općinskoj službi nadležnoj za vođenje RPG/RK izvršio ažuriranje podataka od 1.1.2021. do31.3.2021.g.Pored navedenog, klijent upisan u RPG/RK u skladu s Pravilnikom o upisu u RPG/RK dužan je općinskoj službi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti promjenu podataka koji se odnose na: sjedište, odnosno prebivalište, svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju, promjenu bankovnog računa na koji se mogu doznačiti sredstva. Podaci iz RPG/RK obavezno se koriste za provođenje mjera novčanih podrški u poljoprivredi,e)  klijent je dužan imati potpune i tačne podatke u registrima i imati osnov u priloženoj skeniranoj dokumentaciji koja treba biti čitka i vidljiva,
f)  klijent koji podnosi zahtjev za kantonalnu novčanu podršku u 2021. godini dužan je imati aktivan bankovni račun koji je lično prijavio u RPG/RK, što svojim potpisom potvrđuje i na obrascu zahtjeva za kantonalnu novčanu podršku, kako bi nakon provođenja kantonalnih podrški mogla biti izvršena isplata odobrene podrške na bankovni račun iz RPG/RK klijenta,

g)  klijent gubi pravo na podršku ako bankovni račun koji je lično prijavio u RPG/RK nije aktivan,

h) klijent upisan prvi put u RPG/RK u 2021. godini može podnijeti prijavu/podnijeti zahtjev za
kantonalnu novčanu podršku u 2021. godini, i) pored općih uslova vezanih za RPG/RK (Pravilnik o upisu u RPG/RK), klijent koji se bavi držanjem pčelinjih društava treba biti upisan i prijaviti broj pčelinjih zajednica na dan 15.10. prethodne godine i 15.4. tekuće godine najkasnije do 15.5. tekuće godine kod nadležne općinske službe u Registru pčelara i pčelinjaka    u skladu sa Pravilnikom o pčelarstvu („Službene novine F BiH", broj: 31/18),

j) upisan u sudski Registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ako je privredno društvo ili zadruga, te u Obrtni registar koji vodi organ nadležan za izdavanje obrtnice ako su obrtnici ili u odgovarajući registar udruženja za udruženja,

k) klijent može ostvariti novčanu podršku isključivo za mjeru koja je propisana Programom, ostvario  propisanu   minimalnu   poticanu   površinu/količinu   i   ispunjava  ostale   posebno propisane uslove,

l) klijent čije se zemljište upisano u RPG/RK nalazi van područja HNK ne može ostvariti podršku iz ovog Programa,

m)klijent dostavi Potvrdu da u momentu podnošenja zahtjeva za podršku nema neizmirenih obaveza plaćanja zakupnine/koncesione naknade na osnovu ugovora o zakupu/koncesiji poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu zaključenih sa HNK ili jedinicom lokalne samouprave-osim podnosilaca zahtjeva za proizvodnje koje su vezane za zemljište koje se nalazi na području Grada Mostara (Potvrdu izdaje Zavod za zemljište MPŠVHNK),

n) klijent koji ne dostavi Potvrdu od Zavoda za zemljište MPŠVHNK o izmirenim obavezama plaćanja zakupnine/koncesione naknade gubi pravo na podršku,

o) Zavod za zemljište MPŠVHNK dostavlja sektoru nadležnom za obradu zahtjeva za novčane podrške, Popis klijenata koji imaju obavezu, uz zahtjev za novčanu podršku, dostaviti Potvrdu iz tačke m) i n) ovog člana,

p) klijent je dužan dobivena novčana sredstva za podrške namjenski koristiti. Klijent po pitanju podrške podliježe nadzoru poljoprivrednog inspektora.

 

V (Podnošenje zahtjeva)

 1. Klijent ostvaruje novčanu podršku na osnovu podnesenog zahtjeva sa dokumentacijom propisanom Uputstvom o načinu i uslovima za ostvarenje podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Uputstvo) i odgovara za vjerodostojnost i tačnost podataka.
 2. Za podatke navedene na obrascu zahtjeva za kantonalne novčane podrške odgovara isključivo klijent.
 3. Klijent podnosi prijavu za izlazak na teren i sačinjavanje zapisnika radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svrhu ostvarenja novčane podrške do rokova za prijavu za izlazak na teren utvrđenih u Uputstvu, po mjestu proizvodnje gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za poslove poljoprivrede. Ako klijent preda prijavu za izlazak na teren gradu/općini u kojoj nije mjesto proizvodnje klijenta, grad/općina koja je zaprimila prijavu za izlazak na teren službenim putem prosljeđuje prijavu za izlazak na teren nadležnom gradu/općini na čijem je području mjesto proizvodnje. Izuzetno, prije objave Uputstva za 2021., na osnovu ovog Programa klijent može podnijeti prijavu za izlazak na teren i sačinjavanje zapisnika na obrascu Prijava za izlazak na teren - biljna proizvodnja iz Uputstva za 2020. za rane usjeve krompira na otvorenom.
 4. Prijavu za izlazak na teren može podnijeti samo jedan od supružnika jer podršku iz ovog Programa može ostvariti samo jedan od supružnika iz razloga stoje u Zakonu o poljoprivredi („Službene novine FBIH", broj: .88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), definisano da je porodično poljoprivredno gazdinstvo samostalna privredna i socijalna jedinica osnovana na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju porodice u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
 5. Uvid na terenu i sačinjavanje zapisnika mogu vršiti samo uposleni državni službenici općine/grada (poljoprivredni inspektor ili državni službenik općine/grada koji ima posebno pismeno ovlaštenje općine/grada za vršenje uvida i sačinjavanje zapisnika iz stava (3) ovog člana).
 6. Državni službenik općine/grada, na osnovu podnesene prijave za izlazak na teren i svih podataka i dokumentacije iz RPG/RK i evidencije pčelara i pčelinjaka koja se vodi u Registru pčelara i pčelinjaka integrisanom sa bazom podataka u RPG/RK, vrši uvid na mjestu proizvodnje kod klijenta i sačinjava zapisnik.
 7. Klijent uz prijavu za izlazak na teren prilaže kopiju katastarskog plana.
 8. Klijent podnosi zahtjev za novčanu podršku sa dokumentacijom u rokovima propisanim Uputstvom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
 9. Klijent podnosi jednu prijavu/zahtjev za jednu propisanu mjeru podrške. Klijent koji aplicira za više od jedne vrste podrške, za svaku od poticanih vrsta podrške popunjava i predaje zaseban zahtjev Ministarstvu i prethodno zasebnu prijavu za izlazak na teren gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za poslove poljoprivrede.
 10. klijent koji podnese zahtjev za proizvodnju presadnica povrća i ljekovitog bilja može podnijeti samo zahtjev za tu proizvodnju. (ll)Klijent koji podnese zahtjev po Modelu kapitalnih/ investicionih ulaganja može   ostvariti podršku u skladu sa propisanim uslovima samo po jednoj vrsti kapitalne/investicione podrške.

 

(12)Klijent ne može ostvariti podršku iz ovog Programa za istu mjeru za koju je klijentu u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, osim propisanih mjera hranidbe u stočarstvu.

(13)Dokumentacija koju klijent dostavlja Ministarstvu uvodi se u odgovarajuću evidenciju o upravnim predmetima u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Hercegovačko-neretvanskog kantona. (14)Ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje prijedlog odobravanja novčanih podrški po vrstama podrški za klijente koji su ispunili opće i posebne uslove za dodjelu podrške.

(15)Ministar rješenjem utvrđuje iznos i način plaćanja naknada za rad komisije iz stava(14) ove tačke.

(16)Na osnovu prijedloga komisije ministar nakon razmotrenih zaprimljenih zahtjeva i na osnovu raspoloživih sredstava donosi odluku o odobravanju novčane podrške klijentima po vrstama podrški.

(17)Na osnovu odluke iz stava (16) ove tačke Ministar odobrava isplatu novčanih podrškina obračunskim tabelama koje se dostavljaju Ministarstvu finansija na isplatu.

VI

(Posebni uslovi)

 1. Pored općih uslova iz tačke IV će biti propisani Uputstvom.
 2. Uputstvo za tekuću godinu donosi ministar nakon usvajanja Programa.
 3. U slučaju potrebe, donosi se izmjena Programa.
 4. Izmjene i dopune Programa predlaže Ministarstvo, a donosi Vlada HNK.
 5. Visina novčane podrške po pojedinim vrstama podrški klijentu razmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi za podršku prelaze maksimalno poticanu količinu/sredstva.
 6. Mjere podrške za podizanje novih nasada voća, podizanje novih nasada maslina, podizanje novih nasada vinograda za jesensku sadnju 2021. godine bit će obuhvaćene Programom u narednom periodu u kojem budu osigurana budžetska sredstva za tu namjenu.

POGLAVLJE III. MODELI POTICANJA A. BILJNA PROIZVODNJA

VII

(Podizanje novog nasada voća)

 1. Podršku ostvaruje klijent koji je u jesenskoj sadnji 2020. i proljetnoj sadnji 2021. godine zasadio novi nasad voća, minimalno 0,1 ha po kulturi-jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, nektarina, kajsija, šipak, smokva, orah, bajam, lješnjak i kivi.
 2. Minimalan broj sadnica na 0,1 ha novog nasada jabuke je 40, kruške 50, šljive 50, trešnje 30, višnje 50, breskve 50, nektarine 50, kajsije 20, šipka 30, smokve 20, oraha 20, bajama 20, lješnjaka 20 i kivija 50.
 3. Klijent podnosi isključivo jedan zahtjev za podizanje novog nasada voća nezavisno odnosi li se na sadnju jedne ili više kultura obuhvaćenih ovom mjerom.
 4. Podrška se može ostvariti za minimalno 0,1 ha, a maksimalno za sveukupno 0,5 ha novog nasada voća nezavisno odnosi li se na sadnju jedne ili više kultura obuhvaćenih ovom mjerom.

 

VIII

(Podizanje novog nasada - maslina)

 1. Podršku ostvaruje klijent koji je u jesenskoj sadnji 2020. i proljetnoj sadnji 2021. godine zasadio minimalno 0,1 ha novog nasada masline, sa minimalno 20 sadnica na 0,1 ha.
 2. Podrška se može ostvariti za minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha novog nasada masline.

IX

(Podizanje novog nasada - vinograda)

 1. Podršku ostvaruje klijent koji je u jesenskoj sadnji 2020. i proljetnoj sadnji 2021. godine zasadio minimalno 0,1 ha novog nasada vinove loze sa minimalno 300 sadnica na 0,1 ha za vinsko grožđe, a sa minimalno 120 sadnica na 0,1 ha za stolno grožđe.
 2. Podrška se može ostvariti za minimalno 0,1 ha do maksimalno 0,5 ha novog nasada vinove

X

(Proizvodnja grožđa - stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju grožđa u rodu za nasad u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XI

(Proizvodnja šljive - stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju šljive u rodu starosti nasada najmanje pet godina sa minimalno 50 stabala na 0,1 ha u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XII

(Proizvodnja smokve - stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju smokve u rodu starosti nasada najmanje pet godina sa minimalno 20 stabala na 0,1 ha u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XIII

(Proizvodnja šipka - stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju šipka u rodu starosti nasada najmanje pet godina sa minimalno 30 stabala na 0,1 ha u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XIV

(Proizvodnja breskve i nektarine - stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju breskve i nektarine u rodu starosti nasada najmanje pet godina sa minimalno 50 stabala na 0,1 ha u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

 

XV

(Proizvodnja maslina-stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju maslina u rodu starosti nasada najmanje pet godina sa minimalno 20 stabala na 0,1 ha u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XVI

(Proizvodnja malina-stari nasad)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju malina u rodu starosti nasada najmanje dvije godine u kojem se provode agrotehničke mjere.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XVII

(Proizvodnja paradajza na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju paradajza na otvorenom u 2021. godini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XVIII

(Proizvodnja lubenice na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju lubenice na otvorenom u 2021. godini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XIX

(Proizvodnja bijelog luka na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju bijelog luka na otvorenom u 2021. godini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XX

(Proizvodnja crvenog luka na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju crvenog luka na otvorenom u 2021. godini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XXI

(Proizvodnja krompira na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju krompira na otvorenom u 2021. godini, upisan kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Fitoevidenciju ili Fitoregistar zavisno o proizvodnoj površini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XXII

(Proizvodnja graha na otvorenom)

 1. Podršku ostvaruje klijent za proizvodnju graha na otvorenom u 2021. godini.
 2. Podrška se može ostvariti za površinu od minimalno 0,1 do maksimalno 0,5 ha.

XXIII

(Proizvodnja u plasteniku/stakleniku) (1) Podršku ostvaruje klijent koji u 2021. godini proizvodi poljoprivredno bilje u zaštićenom

 

prostoru plastenika/staklenika na minimalnoj ukupnoj površini 300 m2 u kojima se provode odgovarajuće agrotehničke mjere. (2) Podrška se može ostvariti za proizvodnju poljoprivrednog bilja na maksimalno 5000 m2 plastenika/staklenika.

XXIV

(Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja)

 1. Podršku ostvaruje klijent koji je proizveo minimalno 500.000 presadnica u 2020. godini.
  1. Podršku klijent može ostvariti za maksimalno 1.200.000 proizvedenih presadnica u 2020.
  2. Podršku ostvaruje klijent, registrovani proizvođač presadnica, koji je dostavio kantonalnom Ministarstvu Evidenciju o proizvodnji presadnica za 2020. godinu (Obrazac br. 12).

B. ANIMALNA PROIZVODNJA

XXV

(Oprašivači poljoprivrednih kultura - pčelarstvo)

 1. Podršku za održivost pčelarske proizvodnje zbog izuzetno važne uloge pčela u oprašivanju poljoprivrednih kultura i održanju cjelokupnog ekosustava ostvaruje klijent koji ima prebivalište/sjedište na području HNK, upisan je i ažurirao stanje u RPG/RK i prema Listi posjeda poljoprivredno gazdinstvo klijenta je na području HNK.
 2. Podršku ostvaruje klijent koji je upisan i ažurirao stanje u Registru pčelara i pčelinjaka, u vlasništvu ima najmanje 20 aktivnih pčelinjih društava, mjesto proizvodnje, lokacija pčelinjaka klijenta je na području HNK.
 3. Podrška se može ostvariti za najviše 100 aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu klijenta.

XXVI

(Podrška hranidbe u ovčarstvu)

 1. Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške za Uzgoj rasplodne stoke - ovce.
 2. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za Uzgoj rasplodne stoke - ovce u uzgoju ima minimalno obilježeno 30 rasplodnih ovaca.
 3. Podrška hranidbe u ovčarstvu može se ostvariti za maksimalno 650 rasplodnih ovaca.

XXVII

(Podrška hranidbe u kozarstvu)

 1. Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške za Uzgoj rasplodne stoke - koze.
 2. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za Uzgoj rasplodne stoke - koze u uzgoju ima minimalno obilježeno 15 rasplodnih koza.
 3. Podrška hranidbe u kozarstvu može se ostvariti za maksimalno 650 rasplodnih koza.

XXVIII (Podrška hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice) (1) Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške za Uzgoj krava prvotelki-rasplodne junice.

 1. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za Uzgoj krava prvotelki-rasplodne junice u 2021. godini, podršku ostvaruje za hranidbu rasplodnih junica ako u vlastitom uzgoju ima minimalno 2 junice starosti od 14 do 26 mjeseci.
 2. Podrška hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice može se ostvariti za maksimalno 40 junica.

XXIX (Podrška hranidbe u uzgoju goveda u sistemu krava-tele)

 1. Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške za Uzgoj goveda u sistemu krava-tele.
 2. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za Uzgoj goveda u sistemu krava-tele u 2021. godini, podršku ostvaruje za hranidbu u uzgoju goveda u sistemu krava-tele ako u vlastitom uzgoju ima minimalno obilježeno 10 krava.
 3. Podrška hranidbe u uzgoju goveda u sistemu krava-tele može se ostvariti za maksimalno 40 krava.

XXX

(Podrška hranidbe za proizvodnju svinjskog mesa- tov svinja)

 1. Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške za proizvodnju svinjskog mesa - tov svinja.
 2. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za proizvodnju svinjskog mesa - tov svinja u 2021. godini, podršku ostvaruje za hranidbu tovnih svinja ako u jednom turnusu utovi minimalno 15 svinja od prasadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja ili minimalno 30 svinja iz uvoza.
 3. Podrška hranidbe za proizvodnju svinjskog mesa - tov svinja može se ostvariti za maksimalno 300 tovnih svinja.
 4. Podrška hranidbe za proizvodnju svinjskog mesa - tov svinja može se ostvariti za maksimalno dva turnusa u tekućoj godini.

XXXI

(Podrška hranidbe u uzgoju rasplodnih krmača)

 1. Podršku ostvaruje klijent za kojeg je u 2021. godini kantonalno Ministarstvo izvršilo obračun federalne novčane podrške Uzgoj rasplodnih krmača.
 2. Klijent koji ne aplicira za federalnu novčanu podršku za uzgoj rasplodnih krmača u 2021. godini, podršku ostvaruje za hranidbu u uzgoju rasplodnih krmača ako u vlastitom uzgoju ima minimalno obilježene 3 rasplodne krmače starije od jedne godine.
 3. Podrška hranidbe za Uzgoj rasplodnih krmača može se ostvariti za maksimalno 80 rasplodnih krmača.

 

XXXII

(Podrška hranidbe koka nosilica)

 1. Podršku za hranidbu koka nosilica ostvaruje klijent koji je upisan i ažurirao stanje u RPG/RK i koji od kantonalnog Ministarstva ima rješenje da objekat zadovoljava propisane veterinarsko-zdravstvenim uslove.
 2. Podršku za hranidbu koka nosilica ostvaruje klijent koji na području Hercegovačko -neretvanskog kantona ima registrovan obrt za proizvodnju konzumnih jaja i pravno lice registrovano za tu djelatnost. Podrška se može ostvariti za minimalno 1.500 koka nosilica u proizvodnji koje su u fazi nošenja jaja.
 3. Podrška za hranidbu može se ostvariti za maksimalno 10.000 koka nosilica.

XXXIII

(Organska proizvodnja)

 1. Klijent koji ispuni uslove za dodjelu novčane podrške za propisanu mjeru iz tačke VII do tačke XXXII posjeduje certifikat o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji od međunarodno priznatog certifikacijskog organa.
 2. Klijentu će se za organsku proizvodnju obračunati dodatni iznos na utvrđeni osnovni iznos novčane podrške za propisane mjere iz tačke VII do tačke XXXII

C. MODEL KAPITALNIH/INVESTICIJSKIH ULAGANJA

XXXIV

(Subvencija nabavke traktora i priključaka za traktor)

 1. Podršku za subvencioniranje nabavke traktora i/ili priključaka za traktor ostvaruje klijent koji je kupio traktor i/ili priključke u periodu od 1.10.2020. do 31.8.2021. godine.
 2. Klijent može ostvariti podršku za nabavku priključaka ukoliko već posjeduje traktor i saobraćajnu dozvolu za traktor na ime klijenta.
 3. Ministar odlukom odobrava novčanu podršku za subvencionisanje nabavke traktora i/ili priključaka.
 4. Klijent ne može otuđiti traktor i/ili priključak za koji ostvari podršku u periodu od pet godina nakon isplate podrške. Ako poljoprivredni inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je klijent otuđio predmet podrške, donosi rješenje kojim klijentu naređuje povrat isplaćenih sredstava podrške u Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona.

XXXV

(Subvencija nabavke novog motokultivatora i priključaka za motokultivator)

 1. Podršku za subvencionisanje nabavke novog motokultivatora i/ili priključaka za motokultivator ostvaruje klijent koji je kupio motokultivator i/ili priključke u periodu od 1.10.2020. do 31.8.2021. godine.
 2. Ministar odlukom odobrava novčanu podršku za subvencioniranje nabavke novog motokultivatora i priključaka.
 3. Klijent ne može otuđiti motokultivator i priključke za koji ostvari podršku u periodu od tri godine nakon isplate podrške. Ako poljoprivredni inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je klijent otuđio predmet podrške, donosi rješenje kojim klijentu naređuje povrat isplaćenih sredstava podrške u Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

XXXVI

(Subvencija nabavke nove opreme za navodnjavanje)

 1. Podršku za subvencioniranje nabavke nove opreme za navodnjavanje (pumpe, crijeva, raspršivači/kapaljke, sistem za filtriranje, fertirigaciju, uređaji za namotavanje crijeva i dr. slična oprema za navodnjavanje) ostvaruje klijent koji je kupio opremu u periodu od 1.10.2020. do 31.8.2021. godine.
 2. Ministar odlukom odobrava novčanu podršku za su bvenci oni sanje nabavke nove opreme za
 3. Klijent ne može otuđiti opremu za navodnjavanje za koju ostvari podršku u periodu od dvije godine nakon isplate podrške. Ako poljoprivredni inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je klijent otuđio predmet podrške, donosi rješenje kojim klijentu naređuje povrat isplaćenih sredstava podrške u Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona.

XXXVII

(Subvencija nabavke nove opreme u stočarstvu-muzilice i miješalice za hranu)

 1. Podršku za subvencioniranje nabavke nove opreme u stočarstvu (muzilice i miješalice za
 2. Ministar odlukom odobrava novčanu podršku za subvencioniranje nabavke nove opreme u stočarstvu (muzilice i miješalice za hranu).
 3. Klijent ne može otuđiti opremu u stočarstvu (muzilice i miješalice za hranu) za koju ostvari podršku u periodu od dvije godine nakon isplate podrške. Ako poljoprivredni inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je klijent otuđio predmet podrške, donosi rješenje kojim klijentu naređuje povrat isplaćenih sredstava podrške u Budžet Hercegovačko-neretvanskog

D.MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI- INTERVENTNA SREDSTVA

XXXVIII

(Podrška otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje)

(1)   Podrška je namijenjena domaćim otkupljivačima / prerađivačima sa sjedištem na području
HNK za otkup od porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (OPG-a) koji su upisani u
RPG/RK sa prebivalištem i mjestom proizvodnje na području Hercegovačko - neretvanskog

kantona.

 1. Podršku ostvaruje klijent registrovani otkupljivač (pravno lice) upisan u RK i u sudskom registru ima upisanu djelatnost trgovine na veliko voćem i povrćem, kao i klijent Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo o priznavanju BiH",broj : 55/12).
 2. Podršku za otkup voća i povrća ostvaruje pravno lice koje vrši otkup voća i povrća za daljnju prodaju, a podršku za otkup vinskog grožđa ostvaruje pravno lice koje vrši preradu grožđa u vino sa geografskim porijeklom.

 

POGLAVLJE IV. SREDSTVA ZA OSTVARENO PRAVO U PONOVLJENIM POSTUPCIMA I PREUSMJERAVANJE SREDSTAVA

XXXIX

(Sredstva za ostvareno pravo u ponovljenim postupcima) Ovim Programom obuhvaćena su i sredstava namijenjena za ostvareno pravo u ponovljenim postupcima.

XL

(Preusmjeravanje sredstava)

Ministarstvo može vršiti preusmjeravanje sredstava iz biljne proizvodnje, animalne proizvodnje i kapitalnih/investicionih ulaganja u interventna sredstva i obrnuto, u slučajevima kada sredstva nisu utrošena.

 

POGLAVLJE V. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

XLI

(Nadzor)

 1. Inspekcijski nadzor u provedbi ovog Programa obavljaju poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 2. Poljoprivredni inspektor vrši nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na mjestu proizvodnje kod potencijalnih klijenata za novčanu podršku nakon prijave za izlazak na teren nadležnoj gradskoj/općinskoj službi, kao i kontrolu na mjestu proizvodnje kod klijenta nakon podnošenja zahtjeva za kantonalnu novčanu podršku.
 3. Poljoprivredni inspektor provjerava i utvrđuje vjerodostojnost podataka i dokumentacije koju je podnosilac zahtjeva dostavio s ciljem dobivanja sredstava za novčanu podršku i za koje podnosilac zahtjeva odgovara.
 4. Poljoprivredni inspektor vrši uvid u dokumentaciju i uviđaj na mjestu proizvodnje za sve vrste podrški, podrška proizvodnji, kapitalnog/investicionog ulaganja i interventnih sredstava podrške kod klijenta koja se odnosi na odobrenu novčanu podršku.
 5. Poljoprivredni inspektor o izvršenom inspekcijskom nadzoru sačinjava zapisnik na licu mjesta i donosi rješenje u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, ovom Programu i Uputstvu i drugim važećim propisima.

 

XLII

(Podnošenje izvještaja) Ministarstvo će Vladi HNK dostaviti Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški do 31.1.2022. godine.

 

POGLAVLJE VI. ZAVRŠNA ODREDBA

XLIII

(Stupanje na snagu) Program   stupa   na   snagu   danom   donošenja,   a   objavit   će   se   u   „Službenim   novinama Hercegovačko- neretvanskog kantona".

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg