Aktivnosti saveza

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) i Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja sredstava iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje (Službeni glasnik Općine Konjic broj 6/16), općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

 

I VRSTE SREDSTAVA

       Ovim Javnim pozivom će se sufinansirati slijedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:

 A) – Izgradnja plastenika i staklenika,

B) – Izgradnja sistema za navodnjavanje “kap po kap”,

C) – Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme,

D) – Program preventivnih mjera zaštite u animalnoj proizvodnji,

E) – Organska proizvodnja.

 

LINK ZA SKIDANJE /DOWNLOAD SVIH POTREBNIH OBRAZACA U ZIP FORMI

II   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju sva porodična poljoprivredna gazdinstva i fizička lica – obrtnici, sa područja Općine Konjic, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK) i koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, zatim poljoprivrednici, članovi jednog od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove.

III OSNOVNI KRITERIJI

Podnosioci zahtjeva treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. Zahtjev mora biti popunjen u cjelosti, u slučaju podnošenja zahtjeva sa nepotpunim informacijama, isti neće biti uzet u razmatranje prilikom odabira korisnika,
 2. Podnosilac zahtjeva mora biti stanovnik općine Konjic i obavljati svoju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic,
 3. Poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini i mora biti izvršeno ažuriranje podataka za 2019. godinu,
 4. Podnosilac zahtjeva mora biti član nekog od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic – prednost imaju poljoprivrednici koji su dvije i više godina članovi nekog od Udruženja,
 5. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta,
 6. Da je podnosilac zahtjeva saglasan da finansira procentualni iznos naznačen po stavkama Javnog poziva za koji aplicira,
 7. Podnosilac zahtjeva mora ispuniti sve propisane uslove po Javnom pozivu po određenim stavkama.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.  Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2.  CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.  Kopija lične karte,

4.  Ovjerena kućna lista,

5.  Lista stoke i/ili korištenja,

6. Ovjerena izjava da će korisnik zadržati u vlasništvu, najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora, opremu koja mu se dodjeli (plastenik/staklenik/ poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, sistem „kap po kap“),

7.         Ovjerena izjava da će korisnik finansirati procentualni iznos naznačen po stavkama Javnog poziva za koji aplicira,

8.         Za obrtnike – kopija rješenja o registraciji,

9.         Potvrda o članstvu u nekom od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

 

V SISTEM BODOVANJA ZA DODATNE KRITERIJE

Br. Dodatni kriterij Indikator
1. Broj članova domaćinstva q  Jedan član domaćinstva = 1 bod
2. Podnositelj ima registrovanu djelatnost - OBRT

q  DA, registrovana djelatnost = 3 boda

q  NE, nije registrovana djelatnost = 0 bodova

3. Član nekog od Udruženja Saveza

q  Članstvo u 2018. godini = 1 bod

q  Članstvo od 1 – 2 godine = 2 boda

q  Članstvo od 2 – 3 godine = 3 boda

q  Članstvo od 3 – 5 godina = 4 boda

q  Članstvo 5 i više godina = 5 bodova

4. Površina pod nasadom jagodičastog voća

q  1 dulum = 1 bod

q  2 duluma = 2 boda

q  3 duluma i više = 3 boda

      

VI POSEBNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA PO AKTIVNOSTIMA

 1. A)Izgradnja plastenika i staklenika

Pravo na sredstva za sufinansiranje (30 %, a maksimalno do 2.000,00 KM) nabavke staklenika i plastenika imaju poljoprivredni proizvođači, koji vrše nabavku staklenika i plastenika, minimalne površine 100 m2 i zahtjevu prilože:

1.         Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2.         CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.           kopija lične karte,

4.         ovjerena kućna lista,

5.         ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik/staklenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

6.         ovjerena izjava da će korisnik, u skladu sa Pravilnikom, finansirati određeni procenat nabavne cijene plastenika/staklenika,

7.         Lista korištenja izdata u 2019. godini,

8.         Potvrda o članstvu u nekom od udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

 1. B)Izgradnja sistema za navodnjavanje “kap po kap”

Pravo na sredstva za sufinansiranje, (50%), nabavke sistema za navodnjavanje imaju poljoprivredni proizvođači, vlasnici voćnjaka, na minimalnoj površini od 0,1 ha, i koji zahtjevu prilože:

1.         Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2.         CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.           kopija lične karte,

4.         ovjerena kućna lista,

5.         ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni sistem „kap po kap“ zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

6.         ovjerena izjava da će finansirati 50% od nabavne cijene sistema za navodnjavanje „kap po kap“ na minimalnoj površini od 0,1 ha,

7.         Lista korištenja izdate u 2019. godini,

8.         Potvrda o članstvu u nekom od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

 1. C)Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj poljoprivredne proizvodnje

Pravo na sredstva za sufinansiranje (30% maksimalno do 3.000,00 KM) nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači:

- koji su na površini najmanje 0,2 ha zasijali povrće ili ljekobilje;

- koji su vlasnici ili članovi domaćinstva vlasnika voćnjaka s nasadom najmanje od 0,2 ha jagodičastog voća, da proizvede i OPZ Konjic kao registrovanom otkupljivaču preda najmanje 1 tonu jagodičastog voća;

- koji su vlasnici voćnjaka s nasadom najmanje 0,5 ha ostalog voća (šljiva, jabuka, kruška), te da su provedene predviđene agrotehničke mjere (pravilna obrada zemljišta, obezbijeđena voda – sistem “kap po kap”, pravilna primjena organskih i mineralnih đubriva kao i ostale mjere koje doprinose boljoj plodnosti zemljišta - (utvrđuje komisija),

- koji u vlasništvu ima najmanje 50 ovaca ili 25 koza, odnosno 5 krava ili 5 junadi za tov,

- koji su vlasnici pčelinjaka sa najmanje 20 proizvodnih pčelinjih društava

i zahtjevu prilože:

1.         Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2.         CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.           kopija lične karte,

4.         ovjerena kućna lista,

5.         ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobivenu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

6.         ovjerena izjava da će korisnik, u skladu sa Pravilnikom, finansirati određeni procenat nabavne cijene poljoprivredne opreme i mehanizacije,

7.         Lista stoke i/ili korištenja izdate u 2019. godini,

8.         Potvrda o članstvu u nekom od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

 1. D)Program preventivnih mjera zaštite u animalnoj proizvodnji

Pravo na sredstva za sufinansiranje (50%), nabavke sredstava preventivne zaštite u animalnoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači i Udruženja građana članica Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koji uz zahtjevu prilože:

-                 izjavu o zajedničkom domaćinstvu, ako podnosilac zahtjeva nije nosilac gazdinstva,

-                 listu stoke iz RPG i RK,

-                 potvrdu o članstvu u nekom od Udruženja Saveza

Dokumentacija se dostavlja Savezu poljoprivrednih druženja Konjic, nakon čega će Savez poljoprivrednih udruženja Konjic sačiniti spisak članova koji su zainteresovani za nabavku sredstava preventivne zaštite u animalnoj proizvodnji te aplicirati na Javni poziv u Općini Konjic.

 1. E)Organska proizvodnja

Pravo na sredstva za sufinansiranje (50%) u organskoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači koji prijave certifikaciju organske proizvodnje i koji zahtjevu prilože:

-                 CIPS

-                 izjavu o zajedničkom domaćinstvu, ako podnosilac zahtjeva nije nosilac gazdinstva,

-                 dokaz o certifikaciji organske proizvodnje,

-                 listu korištenja i/ili stoke iz RPG i RK,

-                 potvrdu o članstvu u nekom od Udruženja Saveza.

VII

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SREDSTVA

 • Novčana sredstva će se dijeliti sukcesivno dio po dio, po tačkama i po prioritetima i kapacitetu.
 • Sredstva se dodjeljuju jednokratno, po javnom pozivu i samo po jednom osnovu godišnje.
 • Prijedlog prioriteta i raspodjele određuje komisija za dodjelu sredstava formirana od strane načelnika. Komisija broji 6 (šest) članova od kojih su tri člana ispred Općine i tri predstavnika Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Predsjednik Komisije je ispred Općine Konjic.
 • Zahtjevi za dodjelu sredstava, a po javnom pozivu, podnose se Općinskoj službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti na originalnom obrascu koji se preuzima na info – pultu Općine. Uz zahtjev se obavezno prilaže sva potrebna dokumentacija.
 • Sve vrste sredstava se ostvaruju u dogovoru sa komisijom, a po prethodnom urađenom nedostajućem dijelu sredstava od strane vlasnika, koja je dužna na licu mjesta utvrditi činjenično stanje i zapisnički konstatovati.
 • Finansiranje mjera – aktivnosti će se vršiti putem Saveza.
 • Sredstva za sufinansiranje ostvaruju se nakon uplate sredstava od strane podnosioca zahtjeva u dogovoru sa komisijom, a po prethodno pribavljenoj ponudi o cijeni nabavke opreme
 • Na osnovu prijedloga komisije za kandidate koji ispunjavaju uslove Načelnik Općine Konjic će potpisat ugovor o ostvarivanju prava na sredstva.
 • Korisnici sredstava su dužni sačiniti izvještaj o utrošenim sredstvima u roku od 15 dana od utroška i dostaviti ga komisiji.
 • Komisija je dužna u roku od 30 dana izvršiti kontrolu utroška dodjeljenih sredstava i pismeno izvijestiti Službu za privredu, finansije i društvene djelatnosti.
 • Ukoliko sredstva ne budu namjenski iskorištena, korisnik je odgovoran materijalno i krivično, što će biti regulisano ugovorom.
 • Sredstva će se dijeliti do iznosa predviđenog u budžetu za tekuću godinu.

Obrasci zahtjeva zaprijavumogusepreuzetinainfopultuOpćineKonjic i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Konjic sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji – stavka A, B C, D i E“, arokzapodnošenjezahtjevaje 15 dana, oddanaobjavljivanjaJavnogpozivausredstvimajavnoginformisanjaopćineKonjic (RTVKonjic), webstraniciOpćineKonjicwww.konjic.ba, tenaoglasnojpločiOpćineKonjic.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti Općine Konjic, ili na broj telefona 036/712-236 svakim radnim danom od 08:00-16:00, kao i u prostorijama, na web stranici i Oglasnoj ploči Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic ili na broj 036/735-041.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 02.04.2019. godine) do 16:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Obradila: Viši stručni saradnik za poljoprivredu

Lana Begtašević – Velagić, dr.vet.med.

Kontrolisao: Šef Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti

Adisa Kevrić, dipl.ecc.

Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti      

Vahid Alibegović, dipl.ecc.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg