Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Dana 18.06.2021. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Predsjednik Skupštine Avdo Duranović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Gagula Semir, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Alma H. Radmanić.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je dnevni red, i to:

1. Izvještaj o radu Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2020 godinu,

2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva u 2020 godini;

3. Plan rada Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica sa Finansijskim planom za 2021 godinu,

4. Izbori u Pčelarskom društvu “Roj” Konjic

5. Tekuća pitanja

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega je predsjednik Skupštine pozvao predsjednik PD “ROJ” Selima Herića da podnese izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2020 godinu i Plan rada za 2021 godinu.

 

Predsjednik Pčelarskog društva “ROJ” podnio je iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2020 godinu i Plan rada za 2021 godinu, nakon čega je uslijedila rasprava o ponuđenim dokumentima.

Nakon provedene rasprave i pruženih odgovora na postavljena pitanja, sve tri tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Usvajanjem ponođenih dokumenata, usvojene su i potrebne odluke koje će omogućiti uspješan rad i funkcionisanje Pčelarskog društva u narednom periodu.

U četvrtoj tačci dnevnog reda provedeni su izbori u Pčelarskom društvu “Roj” pošto je istekao mandat rukovodstvu izabranom na izbornoj skupštini 2017 godine.

 

 

Po Statutu Pčelarskog društva “Roj”, birani su:

- predsjednik i zamjenik predsjednika skupštine Pčelarskog društva „ROJ” Konjic;

- predsjednik i zamjenik predsjednika PD „ROJ” Konjic;

- članovi Upravnog odbora PD „ROJ” Konjic

 

 

Članovi Skupštine su svojim komentarima pokazali da su zadovoljni dosadašnjim radom Pčelarskog društva i njegovog rukovodstva.

Predsjednik Skupštine je predloži, a Skupština je jednoglasno za naredni četverogodišnji mandat izabrala:

- za predsjednika skupštine Duranović Avdu , a za zamjenika Ružuić Ivicu;

- za predsjednika društva Herić Selima a za zamjenika predsjednika Gagula Semira;  

- za članove Upravnog odbora: Faladžić Huso, Fišić Mirsad, Halilović Fikret, Gagula Semir, Pripo Muharem i Lipovac Ismet.

U petoj tačci dnevnog redaraspravljanojeotekućimpitanjima u okviru koje je predsjednik Društva informisao prisutne o aktivnostima koje su po planu aktuelne ovih dana i koje treba realizovati uz podršku članova, s posebnim osvrtom na kompletiranju zahtjeva za Federalni i Kantonalni poticaj.

Nakon datih odgovora na postavljena pitanja i provedene rasprave po ovoj tačci dnevnog reda, Skupština je završila s radom

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg