Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA REDOVNA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 03.08.2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna Izborno- izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pčelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

Pošto je Radno predsjedništvo izabrano, za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Selim Herić, koji je, nakon što je Verifikaciona komisija potvrdila da postoje uslovi za rad Skupštine, predložio sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnih tijela Skupštine Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

-     radno predsjedništvo,

-     verifikacione komisije,

-     kandidacione komisije,

-     komisije za zaključke,

-     zapisničara i ovjerivača Zapisnika.

2. Usvajanje i verifikacija Zapisnika sa prethodne Skupštine Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

3 .Izvještaj o radu organa Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine između dvije skupštine,

-     izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza pčelara Federacije BiH,

-     izvještaj Nadzornog odbora Saveza pčelara Federacije BiH o materijalno - finansijskom poslovanju.

4. Diskusija po izvještajima i njihovo usvajanje,

5. Odluka o pristupanju Saveza pčelara Kantona Sarajevo Savezu pčelara FBiH,

6. Usvajanje Programa rada Saveza pčelara Federacije BiH za 2o19. godinu,

7. Usvajanje Finansijskog plana Saveza pčelara Federacije BiH za 2o19.godinu,

8 Usvajanje Odluke o visini članarine i dio članarine koji se izdvaja za finansiranje Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine za 2o19. god.

9. Izbor predsjednika i dva podpredsjednika Saveza pčelara Federacije BiH,

10. Izbor Predsjedništva / Upravnog odbora / Saveza pčelara Federacije BiH,

11. Nadzornog odbora Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

12 Izmjena i dopuna Statuta Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,,

13. Dodijela priznanja i zahvalnica zaslužnim za razvoj pčelarstva Federacije BiH,

14. Formulisanje Odluka, Zaključaka, Preporuka, Uputstava i Informacija,

15. Razno.

Dnevni red, je nakon provedene rasprave jednoglasno usvojen, te se prešlo na rad po tačkama usvojenog dnevnog reda.

Izabrane su i ostale komisije potrebne za rad Skupštine, a u uvodnim napomenama vezanim za materijale po tačkama 2 i 3 predsjednik Saveza gospodin Sejo Deljo je obrazložio veoma sadržajan i opširan izvještaj o radu UO Saveza, informisao prisutne članove Skupštine o aktivnostima koje je UO Saveza vodio u predhodnom periodu, o pozirtivnim izhodima kao i o onima sa kojima UO Saveza nije zadovoljan, posebno kada su u pitanju odnosi sa Federalnim MPŠV i poticajnoj politici za pčelarstvo.

Poslije uvodnih napomena od strane predsjednika, uslijedila je raspravi kojom su date određene dopune Izvještaju, te je data podrška radu predsjednika Saveza sa saradnicima, uz opštu konstataciju da je sadašnje rukovodstva Saveza s predsjednikom na čelu napravilo veliki napredak.

I o radu Nadzornog odbora, odnosno materijalno-finansijskom poslovanju Saveza vođena je rasprava, kojom je konstatovano da je pravo umijeće raditi godinu dana sa sredstvima koje je Savez imao na raspolaganju.

Nakon provedene rasprave, Izvještaj o radu i Izvještaj o Finansijskom poslovanju su jednoglasno usvojen.

U petoj tačci dnevnog reda donesena je odluka o prijemu Saveza udruženja pčelara iz Sarajevskog kantona u Savez pčellara FBiH, koji je u Savezu pčelara FBiH naslijedio Društvo pčelara Kantona Sarajevo

U 6, 7, i 8 tačci dnevnog reda nakon uvodnih napomena od strane predsjednika Saveza i predsjedavajućeg Skupštine Saveza, vođena je rasprava, te su iste nakon provedene rasprave usvojene.

U tačkama dnevnog reda Izbori u Savezu pčelara FBiH, potvrđen je mandat dosadašnjim: predsjedniku, dva podpresjednika, Upravnom i Nadzornom odboru Saveza pčelara FBiH.

Zbog rezultata rada u predhodnom mandatu povjerenje za naredni dvogodišnji mandat dato je dosadašnjem predsjedniku gospodinu Seji Delji , koji je ponovo izabran za predsjednika Saveza pčelara FBiH.

Što se tiče tačke dnevnog reda oko izmjena statuta, donesena je odluka da do kraja marta svi Savezi dostave svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu statuta koju će Zakonodavna komisija razmotriti i na narednoj Skupštini predložiti na usvajanje.

Savez pčelara FBiH je ove godine uveo u praksu dodjelu priznanja i zahvalnica. Ove godine su za izuzetan doprinos razvoju pčelarstva na području FBiH za dodjelu zahvalnica predloženi: Duranović Avdi iz Konjica, Grgo Novak iz Mostara i Mašić Hajro iz Goražda

Skupština je uspješno okončana poslije tri sata veoma sadržajnog rada, nakon čega je uslijedilo zajedničko fotografisanje.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg