Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 02.06.2018. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, održana je redovna - izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

 

Nakon što je izabrano Radno predsjedništvo, za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Selim Herić, koji je predložio sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

2.Usvajanje i verifikacija Zapisnika sa prethodne Skupštine Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

3.Izvještaj o radu organa Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine između dvije skupštine,

         -.izvještaj o radu Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,

         -.izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza pčelara Federacije BiH,

         - izvještaj Nadzornog odbora Saveza pčelara Federacije BiH o

     materijalno - finansijskom poslovanju.

4.Diskusija po izvještajima i njihovo usvajanje,

5.Usvajanje Programa rada Saveza pčelara Federacije BiH za 2o18. godinu,

6.Usvajanje Finansijskog plana Saveza pčelara Federacije BiH za 2o18.godinu,

7.Usvajanje Odluke o visini članarine i dio članarine koji se izdvaja za finansiranje Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine za 2o18. god.

8.Izmjena i dopuna Statuta Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine,,

9.Dodijela priznanja i zahvalnica zaslužnim za razvoj pčelarstva F BiH

10.Formulisanje Odluka, Zaključaka, Preporuka, Uputstava i Informacija,

11.Razno.

Dnevni red, je nakon provedene rasprave jednoglasno usvojen, te se prešlo na rad po tačkama usvojenog dnevnog reda.

U uvodnim napomenama vezanim za materijale po tačkama 1,2 i 3 predsjednik Saveza gospodin Sejo Deljo je informisao prisutne članove Skupštine o aktivnostima koje je Savez vodio u predhodnom periodu, koje aktivnosti je uapješno okončao u interesu pčelara, kao i one aktivnosti s čijim ishodom Upravni odbor nije zadovoljan, posebno kada su u pitanju odnosi sa Federalnim MPŠV i poticajnoj politici za pčelarstvo.

U raspravi koja je uslijedila data je podrška radu predsjednika Saveza sa saradnicima, jer su svi diskutanti u svojim diskusijama govorili pozitivno, te je opšta konstatacija da je sadašnje rukovodstva Saveza s predsjednikom na čelu napravilo veliki napredak.

Poseban osvrt na rad Saveza dala je profesorica Behija Dukić koja je kroz neke projekte bila uključena u rad Saveza, dala svoj doprinos i obećala dalju saradnju i pomoć pčelarima.

Nakon provedene rasprave, jednoglasno su usvojeni materijali po tačkama 1,2 i 3, kao i Planovi i programi za naredni period, o kojima je raspravljano u narednim tačkama dnevnog reda

Skupština je uspješno okončana nakon nepuna dva sata rada.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg