Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Dana 19.02.2016. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.
Predsjednik Skupštine Avdo Duranović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Halilović Kasim, Herić Selim i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Nefer – sekretar Društva.Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je dnevni red, i to:
1. Izvještaj o radu Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2015 godinu,
2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva u 2015 godini;
3. Plan rada Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2016 godinu,
4. Izbori u Pčelarskom društvu “Roj”
5. Tekuća pitanja

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega je predsjednik Skupštine pozvao predsjednik PD “ROJ” Selima Herića da podnese izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2015 godinu i Plan rada za 2016 godinu.
Predsjednik Pčelarskog društva “ROJ” podnio je iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2015 godinu i Plan rada za 2016 godinu, nakon čega je uslijedila rasprava o ponuđenim dokumentima.
Nakon provedene rasprave i pruženih odgovora na postavljena pitanja, sve tri tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Usvajanjem ponođenih dokumenata, usvojene su i potrebne odluke koje će omogućiti uspješan rad i funkcionisanje Pčelarskog društva u narednom periodu.
U četvrtoj tačci dnevnog reda provedeni su izbori u Pčelarskom društvu “Roj” pošto je istekao mandate rukovodstvu izabranom na izbornoj skupštini 2012 godine.
Po Statutu Pčelarskog društva “Roj”, Birani su:
- predsjednik i zamjenik predsjednika skupštine Pčelarskog društva „ROJ” Konjic;
- predsjednik i zamjenik predsjednika PD „ROJ” Konjic;
- članovi Upravnog odbora i sekretar PD „ROJ” Konjic
Članovi Skupštine su svojim komentarima pokazali da su zadovoljni dosadašnjim radom Pčelarskog društva i njegovog rukovodstva, i zatražili su da rukovodstvo iz predhodnog mandata ostane.
Predsjednik Skupštine je predloži, a Skupština je jednoglasno za naredni četverogodišnji mandat izabrala:
- za predsjednika skupštine Duranović Avdu , a za zamjenika Ružuić Ivicu;
- za predsjednika društva Herić Selima a za zamjenika predsjednika Lapo
Sulejmana;
- za članove Upravnog odbora: Faladžić Huso, Fišić Mirsad, Halilović Fikret, Gagula Semir, Lapo Sulejman, Redžić Derviš
- za sekretara Društva Macić Izetu
U petoj tačci dnevnog reda raspravljano je o tekućim pitanjima u okviru koje je predsjednik Društva informisao prisutne o aktivnostima koje su po planu aktuelne ovih dana i koje treba realizovati uz podršku članova .
Nakon datih odgovora na postavljena pitanja i provedene rasprave po ovoj tačci dnevnog reda, Skupština je završila s radom

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg