UG za proizvodnju i preradu voća

 

Spisak članova

 

Red.br.

Prezime
i ime

Adresa

Telefon

Član
od

mobitel

kućni

posao

1.

Alibašić
Samir

Kolonija

061/536-438

14.04.2010.

2.

Alić
Ibrahim Salih

Konjic
Željeznička

Homolje

061/726-035

729-855

15.10.2007.

3.

Alihodžić
Mehmed Sakib

Zukići

061/891-016

04.01.2010.

4.

Avdibegović
Nusret

Repovci

061/247-637

06.11.2008.

5.

Avdić
Adil

Civ.žrt.rata
6/10 Konjic

061/512-045

25.01.11.

6.

Avdić
Hasib i Arnela

Treboje

Sarajevska
bb Konjic

061/714-456

17.07.2009.

7.

Bahtijar
Esad

Glavatičevo

01.09.2007.

8.

Bahtijar
Huso

Glavatičevo

061/542-564

739-081

01.09.2007.

9.

Bajić
Rašid

10.

Bajrektarević
Mehmed

Konjic

061/241-207

08.06.2011.

11.

Balić
Duran

Konjic

061/343-391

731-291

04.11.2008.

12.

Banda
Nezir

Zabrđani,
Ilidža Huseina Đoze 132

061/107-772

033/514-155

20.07.2009.

13.

Banović
Zvonko

Luka
br.9 Konjic

725-017

24.06.2009.

14.

Bebanić
Ramo

Željeznička
14 b

061/687-508

712-244

01.06.2005.

15.

Begeta Hilmo
Ibrahim

Konjic,
Borci

Sarajevo

28.03.2008.

16.

Begluk
Hidajet

Tuleg

13.09.2006.

17.

Begluk
Jusuf

Tušćica

061/839-622

21.07.2009.

18.

Begtašević
Zuhra

Cerići

730-574

21.08.2009.

19.

Boloban
(Rasim) Ibro

Treboje

08.09.2010.

20.

Boloban
Nusret

Treboje

062/652-198

743-060

21.03.2011.

21.

Boloban
Ramiz

Treboje

063/923-091

28.11.2006.

22.

Boloban
Refik

Treboje

061/935-347

18.06.2007.

23.

Boloban
Redžib

Konjic

061/910-661

06.11.2008.

24.

Borić
Munir

D.Polje

061/627-303

070225921

724-182

Fata

01.06.2005.

25.

Borić
Semin

D.Polje 
Konjic

061/483-624

27.02.2010.

26.

Borić
Asim Zijad

Lisičići

061/175-114

15.06.2011.

27.

Brkan
Zulfo

Čelebići

05.02.2010.

28.

Bubalo
Emir

Konjic

712-200

29.

Bubalo
Ibro

Glavatičevo

01.06.2007.

30.

Buljina
Hamdo Adis

Ilidža
Tukovi

061/837-700

745-042

04.12.2009.

31.

Buturović
Džafer Ahmed

Seonica
25

061/918-397

05.11.2010.

32.

Cero
Pašan Emin

Podiorašac

061/628-351

722-143

04.01.2010.

33.

Cero
Šefik

Zukići

061/432-217

06.11.2008.

34.

Cvijić
Šima

Nevizdraci

063/479-392

28.04.2010.

35.

Čomor
Asim

Spiljani

03.03.2008.

36.

Čuljak
Vido

Zabrđe
Konjic

061/273-824

729-042

05.05.2009.

37.

Ćibo 
Huso

Đemail

Spiljani
br.21.

28.03.2008.

38.

Ćorić
(Ahmet) Šaban

Nevizdraci

061/250-346

25.08.2010.

39.

Ćosić
(Omer) Muaz

Jasenik

061/826-014

746-033

24.08.2010.

40.

Daguda
Omer Ismet

Glavatičevo

07.04.2008.

41.

Demirović
Asim

sin
Muharem

Gradac

061/627-231

743-084

01.09.2007.

42.

Demirović
Himzo

D.Gradac

062/405-715

25.07.2011.

43.

Demirović
Ćamil Nermin

D.Gradac

743-008

22.02.2011.

44.

Didik
(Salko) Dževad

Glavatičevo

061/674-876

739-059

01.09.2007.

45.

Didik
Salko

Glavatičevo

062/674-876

739-059

31.03.2008.

46.

Duraković
Adis

Lisičići
32

061/499-849

747-082

21.05.2008.

47.

 

Duraković
Mensur

 

Lisičići
32

 

061/271-900

 

747-082

 

726-161

 

01.06.2005.

48.

Duran
Fejzo Adis

Gobelovina

062/665-860

26.03.2010.

49.

Džajić
Eso

3. Mart
115

062/156-101

15.04.2010.

50.

Faladžić
Mustafa Nusret

Glavatičevo

061/512-006

739-187

10.10.2008.

51.

Faladžić
Mehmed

16.01.2008.

52.

Fišić
Anis

Glavatičevo

01.09.2007.

53.

Fišić
Mujo

Glavatičevo

01.09.2007.

54.

Gagula
Adis

Boždarevići
10

062/145-197

070/240-233

25.01.2012.

55.

Gabela
Adnan

Varda
br.1 Konjic

061/628-247

05.05.2009.

56.

Gagula
Nijaz

Željeznička
16 Konjic

 

725-784

05.05.2009.

57.

Gagula
Ferida

Konjic-Krušćica

061/194-662

03.11.2008.

58.

Gakić
Esad

Varda

061/052-047

59.

Gežo
Alija

Ocrkavlje
Glavatičevo-Saraje

061/484-422

033/664-843

29.03.2012

60.

Gološ
Jusuf

Vranjevići

061/430-704

08.05.2009.

61.

Gego
Miralem

Šunji

061/499-523

748-003

04.11.2008.

62.

Glogovac
Žarko

Čičevo

061/684-827

14.01.2010.

63.

Graho
(Enes) Ermin

Gorani

061/371-806

741-221

12.10.2009.

64.

Granulo
(Bajro) Emin

Bjelimići

061/542-657

17.05.10

65.

Habibija
Ahmet

Z.beretki
103 Konjic

730-303

21.03.2008.

66.

Habibija
Ahmet otac Mehmed

Krušćica

061/511-968

744-006

67.

Habibija
Mirza

Krušćica

20.05.2008.

68.

Hadžajlija
Adem

Luka

061/221-287

731-105

01.06.2005.

69.

Hakalović
Selmo

D.Višnjevice

742-153

26.08.2011.

70.

Halilović
Ibro Amir

D.Polje
1 Konjic

061/969-130

726-251

14.01.2008.

71.

Halilović
Elvedin

Bijela

061/264-997

08.03.2010.

72.

Halilović
Mirsad

Glavatičevo

01.09.2007.

73.

Hebibović
Emin

Glavatičevo

061/726-036

01.06.2005.

74.

Hanić
Asmir

IV
Muslimanska brigada Konjic

062/816-086

753-108

02.07.2012

75.

Hejub
Redžo

Glavatičevo

739-029

02.04.2008.

76.

Hodžić
Edib

Boždarevići

061/371-688

06.10.2010.

77.

Hrnjica
Elvedina

061/526-703

19.04.2010.

78.

Imamović
Nurko

Glavatičevo

061/135-656

01.09.2007.

79.

Jahić
(Šaćir) Šefik

Donji
Gradac

061/542-438

23.07.2010.

80.

Jazvin
Adis

Glavatičevo

739-104

01.09.2007.

81.

Jazvin
Fadil

Glavatičevo

01.09.2007.

82.

Karić
Muhamed Redžo

Čelebići
113

721-084

19.04.2010.

83.

Kašić
Emina

Sarajevo

16.12.2008.

84.

Kašić
Husein Fata

Kolonija
64/44

061/371-767

12.01.2010.

85.

Kašić
Selim

Šunji

062/796-366

28.04.2010.

86.

Kerić
Adem

Konjic

061/935-710

Rabija

725-216

734-290

10.01.2008.

87.

Kolar
Tomislav

Zaslivlje
11

725-356

18.10.2010.

88.

Korić
Šefika

Podorašac

062/292-302

070/212-577

27.11.2012.

89.

Kostić
Pero Ivan

Parsovići

741-111

741-098

11.03.2011.

90.

Košpo
Ismet

Konjic-Borci

22.12.2009.

91.

Kuljanin
Ilija

Zagorice

061/387-522

07.03.2008.

92.

Kuljanin
Ognjen

Trg
Državnosti

062/518-652

726-494

738-176

15.03.2006.

93.

Lapo
Ismet

Čelebići

061/136-579

04.11.2008.

94.

Lepara
 Ibro Fadil

Lisičići,
Jablanica

061/169-462

18.06.2012.

95.

Lipovac
Ismet

Parsovići

061/628-469

745-080

20.01.2010.

96.

Ljoljo
Pavo Andrija

Jošanica
bb

061/719-551

723-696

12.01.2010

97.

Macić
H. Šaban

Glavatičevo

01.09.2007..

98.

Macić
Ibro

Glavatičevo

01.09.2007.

99.

Macić
Mirsad

Konjic

061/741-792

061/254-566

100.

Macić
Senad

Konjic

061/254-566

01.09.2007.

101.

Macić
(Halil) Himzo

Grušča

061/918-291

27.05.10.

102.

Mahović
Vehbija

Ovčari
123

065/207-862

728-592

23.04.2010.

103.

Makan
Ćamil Ćazim

Orahovica

721-171

12.01.2009.

104.

Mandžuka
Džemal

Repovci

061/542-658

22.09.2010.

105.

Mandžuka
Jasminka

Repovci

062/049-857

14.05.2012.

106.

Masleša
Dino

Džepi

061/802-491

04.11.2008.

107.

Mašić
Abdulah

Trusina

742-103

27.09.2011.

108.

Memidžan
Đemal

Suhi do

061918-952

01.06.2005.

109.

Memić
Ćamil

Grabovci

062/963-445

730-608

110.

Memidžan
Avdija Rusmir

Memidžani-lisičići

061/627-489

747-033

30.03.2012.

111.

Memidžan
Sabit

Vrci

061/343-191

13.04.2010.

112.

Memidžan
Ibrahim Suvad

Vrci

061/169-444

30.03.2011.

113.

Mezit
Rasim

Gorani
bb

062/322-670

741-062

22.10.2012.

114.

Miljević 
(Džafer) Elvedin

Nevizdraci

061/628-193

03.09.2010.

115.

Miljević
(Salko) Hamid

Nevizdraci

061/819-425

19.08.2010.

116.

Miljević
Kemo

Nevizdraci

743-042

04.02.2009.

117.

Mlikota
Zoran

Bijela

063/911-380

01.09.2007.

118.

Moro
Mirsad

Glavatičevo

01.09.2007.

119.

Moro
Ševko

Kolonija

730-572

26.03.2007.

120.

Mravović
Mustafa Salem

Parsovići

070/215-601

13.10.2011.

121.

Mrnđić
Muhamed

Dužani

14.04.2008.

122.

Muharemović
 Adem Bećir

Doljani
 15 Bjelimići

062/695-356

070/233-675

22.07.2011.

123.

Mujala
Hamza

Parsovići

061/241-245

741-030

10.07.2007.

124.

Mustafić
 Omer Nijaz

Kale bb

061/343-209

741-126

125.

Mustafić
(Muhamed) Rabija

Krušćica,
Luka bb

061/645-929

730-319

24.08.2010.

126.

Mustafić
(Ibro) Sadeta

Krušćica

062/172-215

Hilmo

24.08.2010.

127.

Nikšić
Hasan ZZ „G.Neretva“

Glavatičevo

061/308-970

128.

Novalić
Alija Ibro

Vrdolje

0612455-035

05.11.2008.

129.

Novalić
Junuz

Živašnica

061/241-212

15.04.2010.

130.

Novalić
Džafo Osman

Vrdolje

061/307-108

738-001

07.11.2008.

131.

Novalić
 Osman Ramo

G.Polje
37  Vrdolje

062/172-268

725-945

08.02.2010.

132.

Novalić
Adem Salko

Vrdolje

061/387-472

062/652-740

722-380

05.11.2008.

133.

Novalić
Redžo

Živašnica
bb

061/343-412

248-262

134.

Omerović
(Hamid) Mirsad

Idbar

061/276-795

12.05.10.

135.

Pačariz
Esed

Ovčari

061/839-614

728-659

20.04.2010.

136.

Pinjić
Nermin

Stojkovići

062/477-962

11.03.2011.

137.

Pobrić
Alija Muškija

(Pobrić
Šaban)

Zavodac
Bjelimići

061/411-428

033/464-937

12.03.2008.

138.

Podrum
Alija

Glavatičevo

10.05.2006.

139.

Podrum
Mujo

Glavatičevo

725-214

739-246

01.09.2007.

140.

Poturović
Admir

Trusina
51

062/506-313

742-129

14.10.2010.

141.

Raguza
Vladimir Zvonimir Mirjana

Varda
bb

062/280-348

04.11.2011.

142.

Radmanić
(Ineni) Mustafa

Jasenik

062/680-395

070/238-027

07.11.2008.

143.

Radoš
Tade

Konjic

07.11.2008.

144.

Rajić
Vicko

Mostarska
bb Konjic-Idbar

063/819-042

17.07.2012.

145.

Razić
J. Emir

Glavatičevo

01.09.2007.

146.

Rizvanović
Armina

02.04.2012.

147.

Rizvanović
Esad

Konjic

061/628-498

07.11.2008.

148.

Rizvanović
Idriz

Hasanovići

15.03.2008.

149.

Sarajlić
Senad

Parsovići
bb

061/285-652

28.05.2009.

150.

Sakić
Adem

Branilaca
181 Konjic

061/346-235

723-070

19.12.2011.

151.

Sarić
Božidar

Ovčari

19.01.10.

152.

Smailhodžić
Sabit

Parsovići
bb

070/212-765

22.02.2010

153.

Spiljak
Emin

Šunji

062/963-347

748-129

20.04.2009.

154.

Spiljak
Hamid

Šunji
56

061/628-599

748-155

20.04.2009.

155.

Spiljak
Fadil

Kanjina

23.05.2008.

156.

Subašić
(Džafer) Sejad

Gorani

061/216-343

14.07.2010.

157.

Subotić
Dragoljub

Orašje
br.29 Konjic

061/153-975

730-535

05.05.2009.

158.

Šahić
Vejsil

Trusina 
br.2

00.07.2009

159.

Šitum
Stanko

15.01.2010.

160.

Šljivo
Sedia

4.Muslimanske
4/1

061/251-735

18.10.2010.

161.

Šoljić
(Osman) Derviš

Buturović
Polje

070/241-901

28.07.2010.

162.

Šoljić
Fadil

Konjic

061/707-498

070/220-363

16.03.2007.

163.

Šorlija
Nedim

Donje
polje 90, Konjic

061/371-873

27.03.2012.

164.

Šoro
Alija

Orašije
52 Konjic-Koto

061/815-854

728-375

04.11.2008.

165.

Šoro
Hamdija

Konjic
– Orašje 52

065/264-054

061/387-516

08.01.2009.

166.

Šoto-Koprdža
Sejdefa

Civ.žrt.rata

061/910708

18.02.2011.

167.

Špago
Hakija

«

01.09.2007.

168.

Špago
Edin

Konjic

21.12.2010.

169.

Šteta
Hazim

Buturović
polje

061/241-238

740-115

03.05.2007.

170.

Tabak
Fadil

Branilaca
Konjic

062/145-284

171.

Tinjak
(Huso) Halil

Ovčari

062/861-332

07.06.10.

172.

Tinjak
Nuhan-Tarik

Ovčari
90

061/918-968

727-698

27.04.2009.

173.

Tucaković
Emin

Glavatičevo

061/846-779

739-155

01.09.2007.

174.

Tucaković
Halil

Glavatičevo

061/627-597

01.09.2007.

175.

Tucaković
Mehmed

„Trgoprodukt“

Konjic

061/154-111

01.09.2007.

176.

Turak
Alija Atif

Buturović
polje

061/398-438

070/217-678

19.05.2011.

177.

Tufekčija
Huso

Konjic

070/207-607

178.

Tufekčija
Huso Adij

Kanjina
br.2  Konjic

061/387-453

722-481

22.11.2011.

179.

Tulić
Husnija Mujo

Gorica

740-116

13.10.2008.

180.

Voloder
Fedža

Konjic

Kolonija
bb

061/279-546

01.09.2007.

181.

Voloder
Hasan

Glavatičevo-Konjic

061/175-777

01.09.2007.

182.

Voloder
Omer

Konjic,
Kolonija 66/5

062/674-646

725-186

18.10.2010.

183.

Voloder
Šaban

Konjic

061/285-414

728-102

05.06.2012.

184.

Zahirović
Zahir Abaz

4.Muslimanske
20/16

061/809-660

729-588

08.01.2010.

185.

Zalihić
Mustafa

Gorica

061/848-387

740-070

29.03.2011.

186.

Zalihić
Ševko

Veluša

062/522-981

23.04.2010.

187.

Zaklan
Redžo

Glavatičevo

01.09.2007.

188.

Zovko
Ivan Slobodan

Kolonija
33/7

061/175-265

27.05.2011.

189.

Zelić
 Hakija Elvis

Džepi

063/159-372

061/918-209

Hakija

14.04.2010.

190.

Žiko
Mirsad

Trbića
polje

061/432-245

070/200-423

22.08.2007.

Stranica udruženja