Pčelarsko društvo “Roj”

Spisak članova

 

Red.broj IME (ime oca) PREZIME Adresa stanovanja Broj telefona
1.       ALIBAŠIĆ (Omera) SAMIR Kolonija 64 061-536-438
2.       ALIBAŠIĆ (Mehmeda) AMIR Željeznička br 6 061 927 611
3.       ALIKADIĆ (Envera) FARUK Zuke  Džumhura 036 725-464
4.       AVDIĆ 8Smajila) ARNELA Treboje 1 061-714-456    
5.       BOLOBAN (Huse) RAMIZ Treboje 063-923-091
6.       BOLOBAN (Alija) REDŽO Gornje Polje bb 061-285-446
7.       BULJINA (Hazima) IBRAHIM Konjic 061-512-093
8.       BUKVIĆ (Mehmed) ADNAN 4 Muslimanske br 12 061 542 679
9.       CERO (Ibro) JASMIN Ribići 62 061 347 996

036 834 690

10.                          ČANO (Mehe) ESAD Donje selo 062-598-035

061 512 053

11.                          ČUSTOVIĆ (Murat) NIJAZ Konjic,Orašje 061-553-293
12.                          ČOLAKOVIĆ (Ibre) MIRSAD Kolonija 063-509-837
13.                          ČORBO (Nezir) ELVEDIN Spiljani bb 061 349 934
14.                          ĆIBO (Hasana) KEMO Spiljani 061-541-917
15.                          ĆUKAS (Ibre) ISMET Tuleg bb 062-279-886
16.                          DAGUDA (Mehe) SEJO Gornje polje 061-542-354
17.                          DURANOVIĆ (Hasana) AVDO Gornje Polje 49 061-723-082
18.                          DURANOVIĆ ( Avde) ELVIR Orašje 061-910-137
19.                          DURANOVIĆ (Nurko) KENAN Spiljani br 26 061 848 111
20.                          DRAGANIĆ (Đuro) MIRKO Boračko jezero bb 062 963 568

036 288 234

21.                          DŽAJIĆ (Hamida) ESO 3.Mart 115 062-156-101
22.                          DŽAJIĆ ( Hamida) RAŠID Gornje Polje 87 061-542-550

036-730-563

23.                          ĐIPA (Sadika) HUSO Donje selo 036 729-287
24.                          FALADŽIĆ ( Avdo) HUSO Kolonija 66 061-627-520
25.                          FALADŽIĆ (Meho) IBRO Tušćica 061 542 454

036 725 782

26.                          FALADŽIĆ ( RAMO) FATA Kolonija 66 062 292 389
27.                          FALADŽIĆ (Avdo) MEHO Luka 9 036 731-583

062 910 190

28.                          FIŠIĆ (Fikreta) JASMIN Varda 30 061-687-798
29.                          FIŠIĆ ( Mehe) MIRSAD Spiljani 062-680-514
30.                          FIŠIĆ (Salih) SEJO Spiljani 17 062 139 370
31.                          FRAŠTO ( Džafe) EDIN Čelebići 061-383-461
32.                          GABELA ( Hasana ) HIFZO Ostrožac BR 7 061-661-656
33.                          GAGULA ( Muje ) RASIM Kolonija 70 062-709-880          
34.                          GAGULA ( Muje) SEMIR Čelebići 255 061 843 777
35.                          GAKIĆ (Šerifa) MUSTAFA Prkanj L- 9/17 061-265-000
36.                          GEŽO (Mustafa) ALIJA Mehe Smajlagića 19, Novi grad Sarajevo 061-484-422
37.                          HALEBIĆ (Smajo) MUMIN Repovica bb 070 234 343

061 254 606

38.                          HALILOVIĆ (Alije) DERVO Spiljani 036 727-615
39.                          HALILOVIĆ ( Alije) FIKRET 3 Mart bb 061-683-001
40.                          HALILOVIĆ (Redže) KASIM Prkanj L 10/1 036 726-754

062 959 576

41.                          HALILOVIĆ (Hakije) VAHIDIN Kralupi 061-383-366
42.                          HALILOVIĆ (Osman) RASIM Grušča bb 061 579 594
43.                          HASAGIĆ (Mehe) FETAH Prkanj L4/9 036 831 145
44.                          HEBIBOVIĆ (Muje) IBRO Tušćica 11 036 728-152

061 577 147

45.                          HEBIBOVIĆ (Abaz) ADIS Branilaca Konjica 272 061 343 356
46.                          HEBIBOVIĆ ( Ibre ) NUSRET Glavatičevo 061-984-294
47.                          HEBIBOVIĆ ( Ibre) OMER Zabrđani 062-171-159
48.                          HEBIBOVIĆ ( Ibre) HAKIJA Zabrđani bb 061 733 726

036 737 051

49.                          HEJUB ( Nezira) FEHIM Branilaca grada bb 062-580-818
50.                          HERIĆ (Rame) SELIM

 

Zuke Džumhura 60 061-918-323
51.                          HERIĆ (Ramo) RAMIZ Kolonija 21 061 647 568

036 730 120

52.                           HERIĆ (Himze ) ZIJAD Tuščica bb 061-254-635
53.                          HONDO (Meho) ALIJA Orašje 1 036 725 846
54.                          HUJDUR JUSUF Rosulje 2, Vogošća 061-516-816

061-310-185

55.                          HUJDUR (Jusuf) MUHAREM Podhum br. 5 061-911-897
56.                          JAZVIN (Alija) HUSEIN Branilaca grada bb 070-236-234

036 712-428

57.                          JUGOVIĆ (Nurije) KASIM Jasenik 062 288 909
58.                          KADIĆ RASIM Luka 23/5 036 725 594

061 801 661

59.                          KARIĆ (Adema ) FADIL Donje Polje 062-376-533
60.                          KASALO ( Džafe) DŽEVAD Čelebići 061-480-838
61.                          KAŠIĆ (Ibre) SEAD Kašići 062-376-585
62.                          KEŠKO (Biber) IBRAHIM Gorica 036 740-078
63.                          KEŠKO (Biber) OSMAN Gorica br 20 062 477 957

036 740 062

64.                          KORIĆ ( Idriza) MEHO Podorašac 120 A 062-681-444
65.                          KORIĆ (Ibro) NAIL Podorašac bb 036 722 037

061 918 420

66.                          KORIĆ (Šaćir) DŽEVAD Čelebići bb 061 839 913
67.                          KORIĆ (Šaćira) SAMIR Čelebići 180 062-233-656
68.                          KORIĆ (Šaćira) ŠERIF Čelebići 20 062-518-790
69.                          KOVAČEVIĆ (Nijaz) ARMIN Gorani 40 061-383-224
70.                          KOŠPO (Šerif) SEAD Konjic 061-409-099
71.                          KRALJUŠIĆ (Redžo) NAIL Prkanj 14 036 730 088

062 286 547

72.                          LANDŽO (Omera) SAMIR Glavatičevo 061-343-351
73.                          LAPO (Ramiza) MUHAMED Čelebiči 061-106-006
74.                          LAPO (Bege) SULEJMAN Čelebići 061-138-802
75.                          LOJIĆ (Himze) ALMIR Bulatovići 062 115 532
76.                          MACIĆ MUHO Branilaca grada 061 371 707
77.                          MACANOVIĆ (Smajil) FUAD Seonica 061 467 654
78.                          MAKAN (Muje) ALIJA Orahovica 062-652-687
79.                          MEHIĆ (Salke) REDŽO Kolonija 23/9 061-499-417
80.                          MEHIĆ (Abduselam) HALID Varda br 1 061 542 627
81.                          MEMIĆ (Idriza) ALMIR Kolonija 66/4 036 725-330
82.                          MEŠUKIĆ (Ćamila) MIRALEM Ribići 062 227 984
83.                          MILJEVIĆ ZIJADA (SUAD) Konjic 061-346-005
84.                          MORO (Mehe) SALKO Sarajevska 23 062-279-936
85.                          MORO (Mustafa) MIRSAD Glavatičevo 8 062 626 844

036 739 158

86.                          MRAVOVIĆ (Mustafe) SALEM Parsovići 070-215-601
87.                          MUHIBIĆ (Hamida) ĆAZIM Orašje bb 062-292-261
88.                          MUHAREMOVIĆ (Bećira)  ALEM Bjelimići 062-518-507
89.                          MUJAK (Derviša) SABIT Zelenih beretki 18 061-305-101
90.                          MUJAK ( Sabit) SAID Zelenih beretki 20 061 346 381
91.                          MUJAK( Abida) ALMIS Lukšije 4 062 499 941
92.                          MUJAK (Šerif) MIRZIJA Prijeslop 061 305 583
93.                          MUŠINOVIĆ (Hasana) ŠABAN Orašje II L10 2/9 036 730-437

061 383 445

94.                          MRNĐIČ(Mehe) ISMET Dužani bb 061-387-630
95.                          NEZIREVIĆ (Halila) ALIJA Dubočani 036 724-710

062-002-263

96.                          NOVALIĆ (Arifa) DŽEMIL Ljuta 036 738-030

061 270 150

97.                          NOVALIĆ (Džafe) MUSTAFA Vrdolje 036 738-002
98.                          NOVALIĆ (Arifa) OMER Ljuta 15 062-506-128
99.                          NUHANOVIĆ (Saliha) AHMET Varda 29 062-641-276
100.                     NUHIĆ (Halila) BEGO Orašjr L-23/6 036 728-265
101.                     PIRIJA (Fadil) MURAT Buturović polje 061 570 597

036 740 079

102.                     PIRKIĆ MITHAT Konjic 061 741 702
103.                     POTUR (Mehe) AZEM Ovčari 062-114-686
104.                     POTUROVIĆ (Šaćira) MIRSAD Trusina 33 061 914 526
105.                     POTUROVIĆ (Fehima) ŠERIF Trusina 062-680-515
106.                     PEKO (Vide) ŽELJKO Strgonice br.13 061-346-081
107.                      PRIPO (Hamida) MUHAREM Višnjevice bb 062-598-357
108.                     RADMANIĆ INENI Jasenik br.7 062-674-648

061 542 387-ISMET

109.                     RAJIČ (Mirko) VICKO Mostarska bb  063 819 042
110.                     REDŽIĆ (Šabana) DERVIŠ Parsovići 061-910-207
111.                     RIZVANOVIĆ (Junuza )ESAD Repovica 061-628-498
112.                     RUŽIĆ (Petar) IVICA Luka br.21 061-387-499
113.                     RUSTIĆ (Ferid) IZET Tuleg bb 061 346 062
114.                     SAKIĆ (Himze) HASIB Buturović Polje 061-343-073
115.                     SPILJAK (Emina) NERMIN Orašje II L 4/6 061-907-840
116.                     SULTIĆ (Vejsil) SULEJMAN Sultići br.7 061-918-238
117.                     ŠAHINOVIĆ (Ibrišima) SALKO Trusina 036 742-120
118.                     ŠOLJIĆ FAZILA Kolonija 70 070 220 363

062 172 346

119.                     ŠORO (Muše) ALIJA Orašje 52 061-815-854
120.                     TINJAK (Mujo) HALIL   061 512 025
121.                     TINJAK NAZIF   061-308-597
122.                     TINJAK (Mujo) MURADIF Branilaca grada 186 036 723-105

061-984-297

123.                     TREŠNJO (Alije) ABDURAHMAN Tuleg bb 061-343-079
124.                     TUCAKOVIĆ ( Šaban) HALIL Krupac bb 061 627 597
125.                     VOĐO (Osman) HASO Ribići bb 061 419 161

036 832 411

126.                     ZELIĆ (Muje) MEHO Džepi 036 738-020

Stranica udruženja