Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje

 

Spisak članova

R.br.

Ime i prezime

JMBG

Adresa

Br. telefona

Vrsta povrća

 1.  

AHMIĆ (Adil) FADIL

0105959151977

Podhum 4

036 740 027

061 204 532

Luk, paradajz

2.      
 

AJANOVIĆ SAFET

0401950151980

Repovci

036 722 259

062 156 396

 

3.      
 

ALIBEGOVIĆ (Vejsil) FERID

1304947151986

Lokva

036 745 064

061 542 683

Luk, cvekla, mrkva

 1.  

ALIBEGOVIĆ(Alatif) MUHAMED

0606962151960

Lokva

036 745 063

061 687 431

Luk,paradajz

 1.  

ALIBEGOVIĆ (Hilmo) OSMAN

2105972151967

Parsovići

070 221 615

061 839 775

 

 1.  

BALIĆ (Ismet) ADNAN

2409978151976

Maršala Tita 47

062 663 704

 

 1.  

BALIĆ ESAD

1601968151964

Bale

036 748-035

061/910-097

 

 1.  

BALIĆ NIHAD

2810979151968

Bale

061/913-570

 

 1.  

BAKALOVIĆ (Sabit)

IBRO

0404956151965

Nevizdraci

036 743-130

061/542-576

 

 1.  

BAKALOVIĆ RAMIZ

 

Nevizdraci

036 743 173

 

 1.  

BAŠIĆ (Omer) DERVIŠA

1303962156963

Hasanovići

036 747 776

 

 1.  

BEGLUK (Sabit) HASIB

2505956151971

Podhum 17

036 740 035

 

 1.  

BEGLUK(Ćamil) IZETA

2604965156968

Lokva 10

061 839 235

 

 1.  

BEGLUK (Rame) MUSTAFA

0707976151972

Podhum, Konjic

036 740-067

061/627-320

 

 1.  

BEGLUK (Avdija) SALEM

2708958151969

Podhum,

Donje selo bb

036 731 656

061 273 761

Paradajz, paprika,luk

 1.  

BEGLUK SELVER

0301974151987

Parsovići

061/343-280

Paradajz , luk

 1.  

BEHA AMIR

0706981151968

Podhum bb

062 958 517

Paradajz, luk

 1.  

BEHA (Kasim) ASIM

2502956151980

Podhum

036 740-011

061 628-555

 

 1.  

BEHA (Meho) OSMAN

0809954151968

Podhum 1

036 740 026

061 902 659

Luk, paradajz

 1.  

BEHA SAMIR

0602971152028

Podhum bb

036 740 023

061/499-401

Paradajz, luk

 1.  

BILIĆ (Meho) IDRIZ

2010955151979

Krajkovići

036 741 129

061 560 014

 

 1.  

BOLOBAN EJUB

 

2204961151963

Donji gradac bb

036 743 161

062 264 936

 

 1.  

BOLOBAN MUAMER

0212988150131

Treboje bb

062 611 390

Luk, paradajz, paprika, mrkva

 1.  

COKOJA (Fadil) ALMIR

0512973151968

Gorani bb

036 741 066

062 481 676

 

 1.  

COKOJA (Bejamil) AMIR

3001976151965

Gorani

 

 

 1.  

COKOJA (Muharem) ENID

0508969151972

Pačerani bb, Kolonija 66/61

070 227 273

061 371 763

 

 1.  

ĆOHKOVIĆ (Muharem) DŽEVAD

 

1311967151962

Donje polje bb,Čelina

036 287 001

062 242 107

luk

 1.  

ĆOHKOVIĆ ELVEDIN

2409972151974

Čelina 26

061 499 517

Luk,paradajz

 1.  

ĆOHKOVIĆ(Šaban) FIKRET

1004957152375

Čelina bb

036 744 519

061 909 774

luk

 1.  

ĆOSIĆ(Mustafa) ALIJA

0207950151963

Jasenik, Prkanj 20

036 746 111

063 866 492

Luk,paradajz

 1.  

ĆUKAS (Duran) VERNES

2305981151960

Čuhovići, Gornje polje 41

036 727 941

062 226 386

 

 1.  

ČOHKOVIĆ (Vehbija) FIKRETA

 

Čelina

036 725 267

 

 1.  

ČOHKOVIĆ SABIT

0204965151960

Čelina bb

036 744-521

062/156-183

 

 1.  

ČOHKOVIĆ(Šaban) ŠERIF

0108953151974

Čelina 9

036 744 517

061 823 715

 

 1.  

ČOHODAR BAJRO

0505957151978

Bušćak bb

036 741-120

062 535 483

Paradajz, luk, paprika, cvekla, mrkva

 1.  

ČOMOR HAMID

 

Lukomir

036 730 796

 

 1.  

ČORBADŽIĆ (Muharem) REMZO

2702960191988

Tuleg br 99

061 043 306

luk

 1.  

DAUT NEZIR

0109955151978

Bjelimići

036 737-165

 

 1.  

DEDIĆ (Salem) SALKO

1706959151966

Donji Gradac bb

036 743 175

 

 1.  

DELIĆ (Bego) BEJDA

1010955178911

Zlatrgovina 33

062 550 230

Luk, paradajz

 1.  

DELIĆ FERID

0607954151966

Oteležani bb

036 741-049

 

 1.  

DEMIROVIĆ (Himzo) ENIS

 

Donji Gradac bb

036 743-001

061 777 322

 

 1.  

DEMIROVIĆ (Asim) MUHAREM

1206968151968

Donji

Gradac bb

036 743-084

061/627-231

 

 1.  

DEMIROVIĆ (Ćazim) SEMIR

0206968151972

Doni Gradac bb

 

 

 1.  

DEMIROVIĆ (Rasim) ZAHID

1507968151992

Donji Gradac bb

 

 

 1.  

DURO MEHMED

0207953151964

Bušćak bb

036 741 181

 

 1.  

DURO ŠEFIK

2505957151983

Bušćak bb

036 741 202

061 508 023

Luk, paradajz

 1.  

DŽELILOVIĆ (Mehmed) ELVIRA

0806984156965

Kralupi bb

036 747 185

062 002 579

Paradajz

 1.  

DŽINO ADISA

2308979156962

Oteležani 2

036 741 116

062 709 435

Luk, paradajz

 1.  

DŽINO (Ramo)  FADIL

1501942151988

Oteležani 7

036 741-039

061/610-126

Paradajz, luk

 1.  

DŽINO (Ramo) HIMZO

1010952151982

Oteležani bb

070 220 935

061/232-966

 

 1.  

DŽINO (Azim) MEHMED

0508958151970

Oteležani 5

036 741 071

062 292 235

 

 1.  

DŽINO (Ibrahim) RAGIB

0611946151962

Oteležani 15,Konjic

036 741 034

062 491 256

Luk

 1.  

DŽINO (Nazif) RAMIZ

 

2303958151977

Gorani bb

036 728-821

062/082-172

 

 1.  

DŽINO (Muharem) SENAD

 

Oteležani 14

036 730 292

 

 1.  

FIŠIĆ (Safet) SANELA

2201977156982

Spiljani bb

070 217 977

062 172 254

luk

 1.  

GAGULA ADIS

1609972151961

Boždarevići 9

062 145 197

 

 1.  

GAGULA FERID

 

Nevizdraci

 

 

 1.  

GRAHO AJDIN

3007986150078

Gorani bb

061 816 499

 

 1.  

GRAHO (Ismet) DŽEVAD

2008966151084

Gorani

 

 

 1.  

GRAHO (Muje) EDIN

3005963151961

Gorani

 

 

 1.  

GRAHO ERMIN

2801977151961

Gorani

036 741-221

061/371-806

 

 1.  

GRAHO (Šerif) MIRALEM

0112979151961

Gorani 56

061 684 967

036 741 128

Luk,paradajz

 1.  

GRAHO (Rešid) NIJAZ

0203960151974

Gorani

061/365-812

036 741-025

Luk, paradajz

 1.  

GRAHO SADIK

 

Gorani

 

 

 1.  

GRAHO (Šerif) UZEIR

1509975151968

Gorani

036 741-070

061/346-283

Paradajz,luk

 1.  

HABIBIJA RASIM

1501973151986

Kruščica 4

061 322 788

Luk,paradajz

 1.  

HAKALOVIĆ (Redžo) ELVEDIN

2502977151964

Seonica bb

061 909 418

Luk, paradajz

 1.  

HAKALOVIĆ MEHO

0310970151973

Gornje Višnjevice

062 437 423

 

 1.  

HAKALOVIĆ (Zaim) SEJDO

2003968151971

Buturović polje

061 918 207

 

 1.  

HAKALOVIĆ SELMO

0405958151969

Donje Višnjevice

036 742 153

 

 1.  

HAMZIĆ (Mustafa) ELVIR

0109966151996

Branilaca Konjica bb

061 387 658

 

 1.  

HASANOVIĆ FADIL

3007962151960

Blučići bb

061 285 214

036 740 021

 

 1.  

HASANOVIĆ (Fehim) REMZO

2802960151964

Blučići bb

062 455 755

036 740 001

Luk

 1.  

HEBIBOVIĆ (Alija) ENVER

2303973172174

Luka bb

036 729 593

061 901 038

 

 1.  

HERO (Hanefija) JASMINA

1905969196979

Kruščica bb

070 237 302

062 580 912

Luk,grah

 1.  

HODŽIĆ (Avdo) ALMIR

0510979151967

Glavatičevo 77

070 205 542

061 387 578

Luk,paprika

 1.  

HODŽIĆ (Ramiz) EDIB

3004967151978

Baždarevići bb

 

 

 1.  

HONDO (Ahmed) ABAZ

1511936151971

Oteležani 28

036 741 032

 

 1.  

HONDO (Salem) AHMET

2202967151962

Oteležani bb

036 730 099

062 345 331

Luk, paradajz

 1.  

HONDO (Salko) ALEN

2303981151968

Livač bb, Mostar

036 741 047

062 247 235

 

 1.  

HONDO (Bećir) ALMIR

0607974151962

Kolonija 70

036 731 566

061 910 143

 

 1.  

HONDO (Fadil) VAHID

2103977151989

Oteležani bb

070 248 229

062 870 123

Luk, paradajz

 1.  

HONDO (Jusuf) HASAN

0105971151974

Oteležani 37

036 741 048

063 141 312

Luk, paradajz

 1.  

HONDO (Omer) HIMZO

0107968151982

Oteležani 19

061 158 408

 

 1.  

HONDO IZETA

1110958156964

Podorašac 135

070 217 419

062 228 651

 

 1.  

HONDO (Bajre) KASIM

3010972151978

Oteležani bb

061 532 778

036 741 033

Paradajz

 1.  

HONDO (Muharem)

MEHMED

2704965151960

Oteležani bb

062/438-239

 

 1.  

HONDO (Ibrahim) MURIS

0101974151961

Oteležani 29

061 907 941

036 741 056

Luk, paradajz

 1.  

HONDO (Mehmed) NIJAZ

2901962152001

Glavičine bb

061 513 657

 

 1.  

HONDO (Himzo) SENAID

2010978151968

Glavičine bb

061 241 249

 

 1.  

HONDO (Muharem) ŠABAN

2301963151974

Jerčedoli

061 928 031

 

 1.  

HONDO (Muharem) ŠEFIK

2901958151971

Oteležani bb

036 741-045

Luk, paradajz

 1.  

HONDO (Bajro)VEJSIL

0111966151990

Oteležani 35

036 741-046

061/387-575

 

 1.  

HONDO (Ahmet) ZIJAD

2205941151963

Oteležani 18

036 741 043

061 467 800

Luk, paradajz

 1.  

HRNJAK (Zlata) SALEM

031298115178

Homatlije bb

061 542 330

Luk

 1.  

HRNJICA (Osman) ADEM

1301952151979

Gorani 84

036/741-003

 

 1.  

HRNJICA (Đulejman) ELVEDINA

1301969156966

Gorani 83

061 526 703

Luk, paradajz

 1.  

HRNJICA (Ibrahim) FADIL

0105938151969

Gorani bb

036 741 112

Paradajz

 1.  

HRNJICA (Nezir) MUHAREM

 

2003949151960

Gorani 77

036/741-143

Paradajz, paprika,luk

 1.  

HRNJICA (Muharem) NESIB

0811968151965

Gorani bb

036 741-217

061/387-507

 

 1.  

HRNJICA (Himzo) RAGIB

2405967151960

Gorani bb

036 741 144

061 526 705

 

 1.  

HRNJICA (Dervo) ŠABAN

1001944151982

Gorani 45

036 741 057

Paradajz,luk

 1.  

HRNJICA (taib) ŠAĆIR

3006961151987

Gorani 74

036 741-027

061/371-992

 

 1.  

ISLAMOVIĆ (Alija) SULEJMAN

2011939151981

Nevizdraci bb

061 684 892

036 743 085

Paradajz, luk

 1.  

JAHIĆ (Adema) RAMIZ

1903947151960

Gradac

 

 

 1.  

JUGOVIĆ (Vejsil) AHMET

0612958151964

Jasenik bb

036 746 109

062 730 577

Luk, paradajz

 1.  

KASALO (Kadrija) ADIS

3007977151967

Kolonija 66

061 273 817

 

 1.  

KEZO ALIJA

1011951150040

Donje Višnjevice

061/529-278

 

 1.  

KEZO (Šaban) EMIR

1404972151960

Donje Višnjevice bb

062 115 549

Paradajz, luk, paprika

 1.  

KEZO (Mujo) JASMINKA

2305968156961

Trusina bb

061 344 385

036 740 168

Paradajz

 1.  

KEZO MIRSADA

 

 

 

 

 1.  

KOSTIĆ (Pero) PERO

0204941151978

Parsovići 34

036 741 098

Luk, paradajz

 1.  

KOVAČEVIĆ (Nijaz) ARMIN

0212978151970

Gorani bb

036 741-159

061/383-224

 

 1.  

KOVAČEVIĆ (Salko) DERVIŠ

 

0104945151978

Studenčica bb

 

 

 1.  

KOVAČEVIĆ (Šaban) ISMET

3108970151970

Studenčica bb

036 744 511

 

 1.  

KOVAČEVIĆ (Fadil) RAMIZ

0404960151996

Studenčica 6

036 744 510

061 038 449

 

 1.  

KOVAČIĆ HAMDIJA

2711961151962

Gorani 50

036 741 158

061 848 521

Luk, paradajz

 1.  

KOVAČIĆ (Ibro) HASIB

2912952151963

Gorani 21

061 854 510

036 741 133

Luk, paradajz

 1.  

KOVAČIĆ (Ibro) ZAIM

1003956151972

Gorani 26

036 741 183

Luk, paradajz

 1.  

KOZARIĆ (Janko) ILIJA

0211982151962

Zabrđe 21a

036 728 621

063 858 084

 

 1.  

LIPOVAC (Kasim) AMIR

1001975151972

Lipovci 22

061/848-666

 

 1.  

LIPOVAC (Ramiza) ASIM

1806965151964

Parsovići bb

070 205 227

061/512-059

Paradajz

 1.  

LIPOVAC (Idriz) DŽEMAL

1703977151966

Tuleg bb

062 115 738

070 228 114

Luk,paprika

 1.  

LIPOVAC (Fadil) ĐEVAD

1905970151962

Kolonija 68/5

036 725 778

061 271 987

 

 1.  

LIPOVAC (Smail) HASIB

2805958151964

Lipovci 18

070 226 296

062 417 175

 

 1.  

LIPOVAC (Kasim) IBRAHIM

0501972151997

Lipovci 22

062 757 983

036 745 128

Luk, paradajz

 1.  

LIPOVAC (Smail) ISMET

1512960151962

Lipovci 24

036 745 080

061 628 469

 

 1.  

LIPOVAC (Salko) MUSTAFA

2507950151964

Lipovci 25

061 951 858

036 745 061

 

 1.  

LIPOVAC (Smail) OSMAN

1001967151971

Džanići 23

062 997 755

 

 1.  

LULIĆ IBRAHIM

1703977153578

Prozor,Lug

063/872-145

 

 1.  

MACANOVIĆ (Vejsil) ELMEDIN

2303963151969

Seonica bb

036 742 126

062 652 364

 

 1.  

MAKSUMIĆ NUSRET

0111966151974

Gornje polje, Konjic

036 725-204

061/726-041

 

 1.  

MAKSUMIĆ SULEJMAN

1508964151994

Železnička br 11

061 839 617

Luk paradajz paprika mrkva

 1.  

MAŠIĆ (Meho) VAHIDIN

1404967151960

Čelebići 138

061 242 586

 

 1.  

MEDIN (Alija) SENEDIN

0704975151988

Bušćak bb

062 835 236

 

 1.  

MEMIĆ (Smajo) HAJRA

1501968158174

Radava bb

061 816 081

 

 1.  

MEMIĆ (Zajko) SULEJMAN

0211966151960

Grabovci

070 229 239

061 392 866

 

 1.  

MEMIĆ (Šerif) UZEIR

1603963152019

Grabovci 26

036 747 716

061 522 639

 

 1.  

MEZIT (Halil) EDIN

3008978151967

Studenčica 23

062 757 523

036 744 531

Luk, paradajz

 1.  

MEZIT (Derviš) EKREM

2610968151975

Studenčica bb

061 910 575

Luk, paradajz

 1.  

MEZIT (Osman)  KASIM

1710964151963

Studenčica bb

062 455 752

036 744 509

 

 1.  

MEZIT (Redžo) MUNIB

0301954151972

Tekija 47,Mostar

062 769 919

036 744 546

 

 1.  

MEZIT(Osman) RASIM

1406956151996

Gorani bb

062 322 670

036 741 062

 

 1.  

MEZIT (Salih) RIFAT

0110968151967

Studenčica bb

036-744 532

065 373 552

luk

 1.  

MEZIT (Redžo) VEHBIJA

0211956151970

Studenčica bb

036 744 507

 

 1.  

MORO RIAD

1907983151964

Trusina bb

061 577 178

Paradajz

 1.  

MRAVOVIĆ DERVIŠ

 

Parsovići

 

 

 1.  

MRAVOVIĆ (Mustafa) SALEM

0105943151969

Parsovići bb

070 215 601

 

 1.  

MUMINOVIĆ ELDA

1008979177210

Avde Hodžića 53,Sarajevo

063 586 449

 

 1.  

MUJAK (Abid) ALMIS

1104973151979

Lukšije bb

061 512 027

 

 1.  

MUJAK (Meho) FERID

2304956150031

Donji Prijeslop bb

036 741 084

062 490 807

 

 1.  

MUJAK (Alija) KEMAL

0501967151962

Donji Prijeslop bb

070 216 866

061 240 957

Paradajz,luk

 1.  

MUJAK (Šerifa) MIRZIJA

0311967151969

Prijeslop 4

036 741-040

061/305-583

 

 1.  

MUJAK (Šerifa) MUHAREM

3107957151973

Donji Prijeslop bb

036 741-088

062/115-559

 

 1.  

MUJAK (Mehmed) OSMAN

1607960151963

Prijeslop bb

070 218 828

061 511 903

 

 1.  

MUJAK (Ahmet) SALIH

0311962151979

Donji Prijeslop 12

070 239 642

061 816 056

Paradajz,luk,

grah

 1.  

MUJAK (Mehmed) SULEJMAN

1009953151961

Prijeslop 7

062 860 420

070 239 311

Paradajz

 1.  

MUJALA ( Adem) HAMZA

0501962151964

Parsovići bb

070 249 343

061/241-245

Paradajz, paprika

 1.  

MUJALA ISMET

1111970151966

Kale 6

062 265 166

036 741 201

Luk, paradajz, paprika

 1.  

MUJALA KEMO

0201966151981

Kale 5

036 741 125

Luk, paradajz

 1.  

MUJALA (Adem) MUZAFER

1905972151986

Parsovići 13

036 741-220

061/529-190

Paradajz

 1.  

MUJALA (Biber) OSMAN

0101972151972

Donji Čažanj bb

061 848 366

Luk, paradajz

 1.  

MUJALA (Biber) SMAJIL

0104974151960

Donji Čažanj bb

036 745 117

062 549 211

 

 1.  

MUJAN HIMZIJA

1306968151989

Safeta Isovića 113,Sarajevo

061 777 578

033 655 246

Luk, krompir

 1.  

MUNIKOZA (Ramiz) ŠEFIK

3007972153554

Čelebići br 115

061 950 887

Luk paradajz mrkva paprika

 1.  

MUSTAFIĆ (Mehmed) BAJRO

2702963151979

Vrapčići bb,Mostar

070 247 484

061 343 562

Paprika, paradajz

 1.  

MUSTAFIĆ (Asif) MIRSAD

2208981150039

Kruščica bb

061 305 371

Luk, paradajz

 1.  

MUSTAFIĆ (Omer) NIJAZ

0505964151983

Kale bb

061 343 209

036 741 126

Paprika, luk, paradajz

 1.  

MUŠANOVIĆ (Salko) ŠAHA

 

 

 

 

 1.  

NEZIĆ MUJO

0107949151971

 

 

 

 1.  

NOVALIĆ(Huso) NUSRET

0609965151960

Zalik-Mostar,Vrdolje

061 387 074

 

 1.  

OMEROVIĆ (Alija) EDIN

1803972151970

Blučići bb

036 740-003

061 542 037

 

 1.  

OMEROVIĆ (Himzo) SEJO

0501970151965

Blučići bb

036 740-004

061/346-785

 

 1.  

OSMIĆ MUHAREM

 

 

 

 

 1.  

OSMIĆ SALKO

1008969153569

Gornji Višnjani,Konjic

062 170 863

 

 1.  

PADALOVIĆ (Derviš) BEGO

0705977151965

Buturović polje bb

036 740 183

061 212 469

Luk, paradajz

 1.  

PETROVIĆ (Pero) DRAGAN

0310955151835

Orahovica

 

 

 1.  

PIRIJA ĆAZIM

2401958151979

Podorašac 170

036 722 016

luk

 1.  

PODRUM MERKA

2403949156960

Glavatičevo bb

062 787 353

 

 1.  

POKVIĆ (Esad) ELVIR

0807978151966

Oteležani bb

036 741 213

061 346 470

Luk, paradajz

 1.  

POKVIĆ (Bećir) ESAD

2003955151964

Oteležani bb

070 215 502

061 115 796

Paradajz,luk

 1.  

POTUROVIĆ (Hazim) ADMIR

2305977151972

Trusina bb

036 742 129

062 506 313

 

 1.  

POTUROVIĆ ŠERIF

0101962152040

Trusina bb

062 680 515

036 742 148

 

 1.  

RAIČ (Jozo) JANJKO

1111937151969

Požetva

061 915 835

 

 1.  

RAMIĆ ADEM

2011940151979

Oteležani 44

062 490 880

036 741 015

 

 1.  

RAMIĆ (Ibrahim) AZIM

0201963152030

Oteležani bb

070 223 499

062 861 247

Paradajz, luk

 1.  

RAMIĆ (Ismet) HASIB

0603969151967

Oteležani bb

036 741-018

062 551 092

 

 1.  

RAMIĆ (Mehmed) OMER

2009972151968

Oteležani bb

036 741 053

061 542 693

 

 1.  

RAMIĆ (Vehbija) SEJID

0305961151983

Zelene beretke

Oteležani

036 730 622

062 757 450

 

 1.  

RAMIĆ (Ibrahim) ŠAĆIR

1904947151967

Oteležani bb

036 729 280

061 305 481

 

 1.  

RIZVIĆ (Salih) VAHID

3112978151969

Parsovići bb

062 431 461

 

 1.  

RIZVO IBRAHIM

2706957151962

Parsovići bb

062 376 415

 

 1.  

SAKIĆ (Hazim)ALMIR

0103973151995

Čelebići bb

061 371 968

721 958

luk

 1.  

SAKIĆ KEMO

0309957151974

Čelina

036 744 542

061 918 205

 

 1.  

SAKIĆ (Uzeir) MEHO

0901972151987

Donje selo bb

036 744 516

061 241 287

 

 1.  

SAKIĆ OSMAN

1709954151975

Čelina bb

036 744 535

062 001 278

 

 1.  

SAKIĆ SALIH

0601968151987

Čelina bb

061 529 356

036 744 523

Luk

 1.  

SARAJLIĆ (Enver) ASAF

 

Parsovići 21

070 220 531

061/285-536

Paradajz

 1.  

SARAJLIĆ (Mehmed) MUHAMED

0501969152001

Parsovići bb

061 628 366

070 501 800

 

 1.  

SARAJLIĆ (Mehmed) MUHAREM

2908964151961

Parsovići bb

070 215 881

062 387 535

 

 1.  

SARAJLIĆ (Ejub) SADAT

0505972151984

Parsovići bb

061 346 018

 

 1.  

SARAJLIĆ (Salko) SENAD

0204966151964

Parsovići bb

061 285 652

 

 1.  

SELIMOVIĆ (Hamza) MUNIRA

0601964156968

Donje Selo br 36

062 963 424

Paradajz paprika luk

 1.  

SERHATLIJA (Ramadan) SEJAD

0601968151995

Tuleg 97

036 730 374

061 645 736

 

 1.  

SITAR (Atif) MEHO

2709972151978

Oteležani bb

036 745 017

 

 1.  

SLATO (Šerif) SABIT

2909957151960

Podhum bb

036 740-034

062/323-905

Paradajz,luk

 1.  

SMAJILHODŽIĆ (Salko) MUHAMED

2702963151960

Parsovići 11

062 115 705

070 251 370

 

 1.  

SMAJIĆ (Huso) ARMIN

2908978151964

Gorani bb

036 741 185

061 499 546

Paradajz,luk

 1.  

SMAJIĆ (Zijad) EDINA

0101976156987

Gorani bb

062 935 421

Paradajz,luk

 1.  

SMAJIĆ ENID

1601990151978

Gorani bb

062 600 021

Paradajz,luk

 1.  

SMAJIĆ (Alija) ESAD

 

Gorani 19

036 741-166

062 796 540

 

 1.  

SMAJIĆ RAGIB

0904975151987

Lukšije bb

062 652 638

036 741 169

Paradajz

 1.  

SMAJLOVIĆ (Šaćir) ĐEMAL

0405975151298

Homatlije

 

 

 1.  

SUBAŠIĆ (Džafer) ADNAN

1005981151963

Gorani bb

036/741 145

061 522 683

 

 1.  

SUBAŠIĆ (Džafer) HARIS

2105980151968

Gorani bb

036 741-145

062/191-918

 

 1.  

SUBAŠIĆ (Džafer) SEJAD

0501965151973

Gorani bb

061/216-343

Paradajz,luk

 1.  

SULTANIĆ (Nuhan) NIJAZ

1110977151965

Podorašac bb

061 276 776

 

 1.  

SULTIĆ (Jusuf) MUHAREM

2908967151962

Sultići bb

036 742 078

061 343 459

 

 1.  

SULTIĆ (Vejsil) SULEJMAN

1303961151968

Sultići 7

036 742 020

061 918 238

 

 1.  

SULTIĆ (Hasan) VAHID

1311957151964

Sultići 22

061 627 451

Paradajz, paprika, luk

 1.  

ŠABIĆ (Derviš) JAHJA

1402958153559

Grevići bb, Prozor

061 901 285

Luk,paradajz

 1.  

ŠAHINOVIĆ MEHO

 

Trusina

 

paradajz

 1.  

ŠOLJIĆ (Muhamed) AIŠA

1804974156976

Solakova kula bb

061 346 194

036 740 242

Luk,grah

 1.  

ŠOLJIĆ (Ahmet) FADIL

0109962151983

Solakova kula bb

061 707 498

070 220 363

 

 1.  

ŠOTO ZUFER

0903965151966

Grabovci bb

036 747 724

062 758 026

Paprika

 1.  

ŠTETA(Alija)HAZIM

2611957151961

Obri bb

036 740 115

061 241 238

Luk,paprika

 1.  

TALIĆ (Džafer) OSMAN

2211946151961

Parsovići 6

070 224 318

Paradajz

 1.  

TELETOVIĆ ALIJA

2204977151963

Blučići br 4

061 609 804

 

 1.  

TELETOVIĆ DERVIŠ

2307955151963

Blučići bb

036 740 013

Luk,paradajz

 1.  

TELETOVIĆ (Džemal) ELVEDIN

 

Blučići 41

036 740 216

061 746 004

Luk, paradajz

 1.  

TELETOVIĆ OSMAN

2302954151976

Blučići 4

036 740 017

061 303 747

Luk,paradajz

 1.  

TELETOVIĆ (Muharem) SABIT

1409966151977

Blučići bb

036 740-018

061 536 624

 

 1.  

TELETOVIĆ (Suljo) ŠABAN

0505952151961

Komuna vejle 5b,

Jablanica

036 752 165

061 216 423

Luk, paradajz

 1.  

TIBO OSMAN

2606988151966

Blučići bb

062 191 603

 

 1.  

TIBO (Tahir) SENAD

0303985152007

Blučići bb

036 740-139

061/499-356

 

 1.  

TOLJAGIĆ SABAHIJA

2004950151962

Čelina 10a

036 744 528

Luk,paradajz

 1.  

TOPALOVIĆ (Šerif) ALIJA

2003950151966

Oteležani 53

070 227 587

061 577 380

luk

 1.  

TOPALOVIĆ (Biber) SABIT

2510972151993

Oteležani bb

036 731 358

061706 776

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Ejub) EDIN

2001972151983

Oteležani 43

036 741 167

060 3342 961

Luk, paradajz

 1.  

TOPALOVIĆ(Adem) HAMED

2903955151973

Oteležani bb

036 741-021

062 455 001

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Fadil) KASIM

2506974151969

Oteležani bb

036 741-017

061/523-247

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Selim) MUSTAFA

1006940151971

Oteležani 42

036 741 012

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Derviš) NIJAZ

0102969151968

Oteležani 49

036 741-140

062/652-351

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Avdija) RASIM

0703964151130

Oteležani bb

036 741 199

062 958 587

Luk, paradajz

 1.  

TOPALOVIĆ SAKIB

 

Oteležani bb

036 741-014

 

 1.  

TOPALOVIĆ (Hamdo) SAMIR

2402975151989

Oteležani 55

036 741 022

061 346 069

Luk, paradajz

 1.  

TUCAKOVIĆ EMIN

0109968151977

Krupac

Glavatičevo

061 846 779

 

 1.  

TURAK (Ahmo) DERVIŠ

0305951151837

Podhum bb

036 740 041

061 918 769

 

 1.  

TURAK (Atif) IBRAHIM

2307962151960

Podhum bb

036 740 020

061 841 690

Luk,paradajz

 1.  

TURKOVIĆ (Alije) ADEM

0801962151968

Podhum 32

036 740-022

061/327-676

Paradajz, luk

 1.  

TURKOVIĆ (Alija) ĐULEJMAN

1210976151966

Podhum bb

036 740-042

061/610-117

 

 1.  

VIDOVIĆ (Marko) ANTE

2805962151979

Duboko

036 744 539

Paradajz, luk

 1.  

ZALIHIĆ ADIL

1009958151978

Gorica

061/343-059

 

 1.  

ZALIHIĆ (Faik) BAJRO

0601971151986

Gorica

 

 

 1.  

ZALUP (Šaban) AHMET

0801961151980

Donje selo bb

061 816 068

036 727 319

 

 1.  

ZATEGA NIHAD

3103979151971

Buturović polje bb

036 740 240

061 346 199

 

 1.  

ZEČIĆ (Ramiz) SUVAD

1105964151970

Ribići bb

062 580 428

 

 1.  

ZELIĆ MUMIN

2804952151966

Džepi bb

036 738-124

062 816 059

Luk

 1.  

ZELIĆ ZAJKO

2411992152378

Džepi br 65

062 477 944

Luk, krompir, paradajz, cvekla, mrkva

 1.  

ZUKIĆ EMIR

0308974151965

Čelina 13

 

Luk

 1.  

ZUKIĆ MUSTAFA

0708965151969

Čelina 10

036 744 524

061 983 622

Luk,mrkva

 1.  

ŽIKO (Muhamed) ADEM

2202984151968

Donji čažanj bb

061 935 995

 

 1.  

ŽIKO (Mustafa) ELVIS

1709980151967

Donji Čažanj bb

061 815 430

 

 1.  

ŽIKO (Mustafa) HAMZA

1501983151976

Donji Čažanj 3

061 522 673

 

Stranica udruženja